Πόσοι αναπληρωτές ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, κλάδο και ειδικότητα θα προσληφθούν με τρίμηνες συμβάσεις για το 2021-2022 Για λόγους που συνδέονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή είναι συναφείς με αυτόν

Κοινή απόφαση 2939/Ε1/11-01-2022 (ΦΕΚ 41/Β/11-01-2022, ΑΔΑ: Ψ8Ω546ΜΤΛΗ-ΞΔ5) των Υπουργείων Παιδείας και Εσωτερικών

Καθορίζουμε τον αριθμό των πεντακοσίων (500) προς πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2021-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111 του ν. 4821/2021 (Α’ 134), ως εξής:

Α. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 17
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 15
ΠΕ60/61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 54
ΠΕ70/71 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 164
ΣΥΝΟΛΟ 250

Β. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 93
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 42
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 21
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 10
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 8
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ 3
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 18
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 17
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 13
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 25
ΣΥΝΟΛΟ 250

Διαβάστε την ΚΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΚΥΑ στη Διαύγεια


Σύμφωνα με το άρθρο 111 του ν. 4821/2021 (Α’ 134) οι τρίμηνες συμβάσεις δύνανται να ανανεώνονται για ισόχρονη διάρκεια, με συμφωνία του προσωρινού αναπληρωτή, εφόσον κατά την αυτοδίκαιη λήξη τους εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη, για την οποία διενεργήθηκε η πρόσληψη.

Επίσης : «4. Στην πραγματική εκπαιδευτική υπηρεσία που παρέχεται από τους προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης διάρκειας αποδίδεται η μοριοδότηση που προβλέπεται στις υποπερ. αα) και ββ) της περ. β) του άρθρου 57 του ν. 4589/2019, προσαυξημένη κατά το μισό εκάστης περίπτωσης. Οι μονάδες πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας που αντιστοιχούν στις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, οι οποίες συνάπτονται δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις δέκα (10) για την εκπαιδευτική υπηρεσία που μοριοδοτείται, σύμφωνα με την υποπερ. αα) της περ. β) του άρθρου 57 του ν. 4589/2019 και τις είκοσι (20) για την εκπαιδευτική υπηρεσία που μοριοδοτείται σύμφωνα με την υποπερ. ββ) της ίδιας περίπτωσης.»

Μετάβαση στο περιεχόμενο