Πώς υπολογίζονται οι τόκοι σε ποσά που καταβάλλονται μετά από δικαστικές αποφάσεις Επί του καθαρού ποσού και όχι επί του επιδικασθέντος

Έγγραφο 2/36592/0026/29-5-2015 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

α. Η αποζημίωση, που δικαιούται ο ενάγων, κατά περίπτωση, για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη από την στέρηση των αποδοχών του, περιλαμβάνει το σύνολο των ακαθάριστων (μικτών) αποδοχών του, τις οποίες θα είχε λάβει αν δεν μεσολαβούσε η σχετική πράξη ή παράλειψη της διοίκησης, δηλαδή εκείνες στις οποίες περιλαμβάνονται και οι νόμιμες κρατήσεις και ο φόρος εισοδήματος, που δεν αποτελούν αντικείμενο της δίκης για την αποζημίωση και δεν αφαιρούνται από το δικαστήριο που επιδικάζει αυτή, παρακρατούνται όμως κατά την εκτέλεση της δικαστικής απόφασης.

β. Ο τόκος υπερημερίας που δικαιούται να λάβει ο ενάγων υπολογίζεται στο καθαρό δικαιούμενο ποσό, ήτοι σε αυτό που προκύπτει εάν από το επιδικασθέν ποσό αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις και ο φόρος εισοδήματος [επιδικασθέν ποσό – (κρατήσεις + φόρος εισοδήματος)= καθαρό ποσό].

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο