Πώς θα πληρώνονται οι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)


άκουσε το άρθρο

Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 170321/Δ13/21-10-2014 (ΦΕΚ 2869/Β/24-10-2014) των υπουργείων Παιδείας, Οικονομικών και Ανάπτυξης

Πηγή Χρηματοδότησης
Το έργο με τίτλο «Πληρωμή ωρομισθίων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» με ενάριθμο 2014ΣΕ04700000, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 047 (ΑΔΑ:7ΧΜΡΦ−ΨΩΧ), χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα τριών εκατομμυρίων ευρώ (43.000.000 €) εκ των οποίων τα δεκαοκτώ εκατομμύρια ευρώ (18.000.000 €) θα βαρύνουν το έτος 2014 και το υπόλοιπο ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ (25.000.000 €) το έτος 2015.

Η εκκαθάριση και πληρωμή των προκαλούμενων δαπανών θα πραγματοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων και τον Ειδικό Λογαριασμό του ΥΠΑΙΘ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους.

Διοικητικά και οικονομικά υπεύθυνοι για το πρόγραμμα, σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι οι αντίστοιχοι  Διευθυντές Εκπαίδευσης. Οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι:

 • Είναι υπεύθυνος για την διαχείριση του εν λόγω εκπαιδευτικού προσωπικού.
 • Υπογράφει τις συμβάσεις απασχόλησης των εκπαιδευτικών.
 • Ανακαλεί τον ορισμό των ωρομισθίων εκπαιδευτικών που δεν ανταποκρίνονται στο έργο τους ή δεν πληρούν τις κείμενες νομικές διατάξεις και εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων την ανάκληση της πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών που δεν ανταποκρίνονται στο έργο τους ή δεν πληρούν τις κείμενες νομικές διατάξεις.
 • Συνυπογράφει τις καταστάσεις με τις πραγματοποιηθείσες ώρες διδασκαλίας των σχολικών μονάδων της περιοχής αρμοδιότητας του, συντάσσει και υπογράφει τις καταστάσεις μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών και είναι υπόλογος έναντι του ΥΠΑΙΘ/Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων, για τις δαπάνες οικονομικής διαχείρισης του προγράμματος.
 • Είναι υπεύθυνος για την διαφύλαξη, τον έλεγχο και την υποβολή στοιχείων του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, όπου και όπως ζητηθούν σε κάθε περίπτωση, από το ΥΠΑΙΘ/Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
 • Ορίζει τον καταχωρηστή στοιχείων για τη διαχείριση του προγράμματος.
 • Ενημερώνει το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» και τον ΟΑΕΔ υποβάλλοντας την αναγγελία πρόσληψης.
 • Υποβάλλει τις δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων (ΦΜΥ) στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.
 • Υποβάλλει Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) σύμφωνα με τις οδηγίες και μέσα στις προθεσμίες που θέτει το ΙΚΑ.
 • Καταβάλλει τα ποσά στους δικαιούχους εκπαιδευτικούς και αποδίδει τα ποσά που αφορούν σε φορολογικές υποχρεώσεις (Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών), ασφαλιστικές εισφορές και κρατήσεις τρίτων.
 • Εκδίδει βεβαιώσεις αποδοχών για όλους τους εκπαιδευτικούς που μισθοδοτούνται στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης (31/12).
 • Αποστέλλει ηλεκτρονικό αρχείο στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για τη μισθοδοσία κάθε διαχειριστικής χρήσης.
 • Εξασφαλίζει την επικοινωνία μεταξύ των αρμοδίων στελεχών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και του ΥΠΑΙΘ/Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων.
 • Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Διαβάστε την ΚΥΑ σε ΦΕΚ

Share and Enjoy !
Shares