Πώς θα οριστούν τα εξεταστικά κέντρα για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών 2021 Η εξέταση των Αγγλικών θα διεξαχθεί την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ.251/60952/Α5/28-05-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Η εξέταση του ειδικού μαθήματος των Αγγλικών θα διεξαχθεί την 29-06-2021, ημέρα Τρίτη, σύμφωνα με τη Φ.253.2/60008/Α5/27-05-2021 και ΑΔΑ:Ω09Ρ46ΜΤΛΗ-ΜΟΖ απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και θα διενεργηθεί με το θεσμικό πλαίσιο που καθορίζεται στη Φ.253/128314/Β6/29-11-2002 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1538/Β/10-12-2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ως εξεταστικά κέντρα για τη διεξαγωγή της εξέτασης του ειδικού μαθήματος των Αγγλικών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 της με αριθμ. Φ.253/128314/Β6/29-11-2002 απόφασης, θα πρέπει να οριστούν Γενικά Λύκεια λειτουργούντα στις έδρες των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), με απόφαση των Διευθυντών των οικείων Διευθύνσεων Δ.Ε.

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 6 της ως άνω απόφασης ισχύει ότι: «Με απόφαση του Διευθυντή Δ.Ε., ο οποίος συνεκτιμά τις ιδιαίτερες συγκοινωνιακές συνθήκες, μπορεί να ορίζονται και άλλα εξεταστικά κέντρα εκτός της έδρας της Διεύθυνσης Δ.Ε. Για τη λειτουργία Ε.Κ. εκτός της έδρας της Διεύθυνσης Δ.Ε. απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός υποψηφίων στο συγκεκριμένο κέντρο που δεν μπορεί να είναι μικρότερος από εκατό (100)».

Στον ορισμό των εξεταστικών κέντρων, παρακαλούμε να ληφθεί υπόψη ότι οι υποψήφιοι που θα παρακαθίσουν στις αίθουσες εξέτασης για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2021 είναι απαραίτητο να έχουν απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον ενάμιση μέτρο (1,5μ.) και οι αίθουσες να έχουν επαρκή αερισμό.

Σας γνωρίζουμε, τέλος, ότι οι επιτροπές των εξεταστικών κέντρων των ειδικών μαθημάτων θα πρέπει να ορισθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της Φ.253/128314/Β6/29-11-2002 απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares