Η χωροταξική κατανομή των απόφοιτων των Δημοτικών Σχολείων του Νομού Φλώρινας στα Γυμνάσια Με βάση την διεύθυνση κατοικίας τους που είναι καταχωρισμένη στο ΠΣ mySchool από τα σχολεία αποφοίτησης


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 2386/18-04-2024 της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας

Καθορίζουμε την κατανομή των αποφοίτων των Δημοτικών Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας στα Ημερήσια Γυμνάσια αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας με βάση τη ταχυδρομική διεύθυνσή τους, όπως αυτή είναι καταχωρισμένη στο ΠΣ mySchool, ως εξής:

[…]

Με την έκδοση της παρούσας καταργείται η απόφαση 2763/25-05-2022 (Ανακοινοποίηση στο ορθό 2-6-2022) της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας «Κατανομή αποφοίτων Δημοτικών Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας στα Ημερήσια Γυμνάσια, για το σχολικό έτος 2022-2023 και εφεξής».

Ζητήματα τα οποία δεν επιλύονται με την παρούσα, διευθετούνται μετά από συνεργασία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας και των σχολικών μονάδων υποδοχής των μαθητών.

Οι συνημμένοι χάρτες της πόλης της Φλώρινας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Διαβάστε την απόφαση

Ο χάρτης κατανομής στο GoogleMaps

Share and Enjoy !
Shares