Πώς θα γιορταστεί η επέτειος της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου κατά το σχολικό έτος 2020-2021 Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020 εντός του κάθε τμήματος


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος Φ1/144550/ΓΔ4/22-10-2020 του Υπουργείου Παιδείας

Εν όψει του εορτασμού της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας ενημερώνουμε τα εξής :

  1. Σε όλες τις σχολικές μονάδες Δ.Ε. κατά την παραμονή της επετείου γίνονται εορταστικές εκδηλώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 της 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄2005) ΥΑ. Για το σχολικό έτος 2020-2021 οι εν λόγω εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020 εντός του κάθε τμήματος, όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 3 της Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/08-9-2020 (Β΄ 3780) ΚΥΑ. Η παράδοση της σημαίας από τον διευθυντή κάθε σχολικής μονάδας στον σημαιοφόρο θα πραγματοποιηθεί παρουσία εκπροσώπων των εκπαιδευτικών και των μαθητών τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας.
  2. Οι εν λόγω εκδηλώσεις θα έχουν διάρκεια τουλάχιστον δύο (2) διδακτικών ωρών.
  3. Μετά το πέρας του επετειακού εορτασμού, σε κάθε τμήμα θα απονεμηθούν τα αριστεία-βραβεία-οι έπαινοι προσωπικής βελτίωσης και οι ειδικοί έπαινοι στους μαθητές του σχολικού έτους 2019-2020. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, θα μεριμνήσει για τον καθορισμό του τρόπου απονομής των εν λόγω τιμητικών διακρίσεων στους αποφοίτους του σχολικού έτους 2019-2020, ώστε να τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας από τον covid-19.
  4. Επίσης, ισχύουν οι διατάξεις της 143849/ΓΔ4/21-10-2020 (Β΄4654) ΚΥΑ.
  5. Λαμβάνοντας υπόψη την 67269/13-10-2020(ΑΔΑ:65ΑΟ46ΜΤΛ6-ΘΕΩ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών που αναφέρεται στη μη πραγματοποίηση των μαθητικών παρελάσεων για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου, απορρέει ότι δεν θα πραγματοποιηθούν προετοιμασίες επιλογής μαθητών για τη συγκρότηση των τμημάτων παρέλασης. Όσον αφορά την εκπροσώπηση των σχολικών μονάδων με τη συμμετοχή σημαιοφόρων και παραστατών σε εορταστικές εκδηλώσεις (Δοξολογία, κατάθεση στεφάνων κ.α.), θα πραγματοποιηθεί τηρώντας τα ισχύοντα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του covid-19, καθώς και τα προβλεπόμενα στην Δ1α/Γ.Π.οικ.64450 (ΦΕΚ 4484/Β/11-10-2020) που φέρει τίτλο «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα στο σύνολο της επικράτειας προς περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού Covid-19».

Διαβάστε την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares