Πώς θα γίνεται η επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα σχολεία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

Απόφαση 93339/Θ2/12-6-2015 (ΦΕΚ 1158/Β/18-6-2015, ΑΔΑ:7Κ0Ψ465ΦΘ3-73Σ) του Υπουργείου Παιδείας

  1. Η επιλογή των διευθυντών και υποδιευθυντών στα λειτουργούντα υπό ενιαία διεύθυνση Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια καθώς και τα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, ιδίως ως προς τα απαιτούμενα προσόντα, τα κριτήρια και τη διαδικασία της κατάρτισης πινάκων επιλογής, γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α), όπως κάθε φορά ισχύουν, και την προσαρμογή τους στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των Σχολείων αυτών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης.
  2. Αρμόδιο όργανο για την κατάρτιση πινάκων επιλογής υποψηφίων Διευθυντών ανά Εκκλησιαστικό Σχολείο και για την κύρωση της απόφασης επιλογής του Συλλόγου διδασκόντων για τους υποδιευθυντές είναι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης με τη διευρυμένη του επταμελή σύνθεση, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 3 του Ν. 3848/2010 που αντικατέστησε το άρθρο 23 παρ. 8 του Ν. 3432/2006, αναφερόμενο στο εξής ως «Συμβούλιο Επιλογής».
  3. Όπου στις διατάξεις της απόφασης αυτής γίνεται αναφορά σε Εκκλησιαστικά Σχολεία νοούνται, από κοινού ή/και διαζευκτικά, τα λειτουργούντα υπό ενιαία διεύθυνση Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια καθώς και τα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - Υποβολή αποκλειστικά ηλεκτρονικών αιτήσεων από την Τετάρτη 05 Μαΐου 2021 έως και την Τρίτη 11 Μαΐου 2021 και ώρα 15:00(Διαβάστε περισσότερα)
+ +