Πώς θα επιλέγονται οι εκπαιδευτικοί που θα στελεχώνουν τα Εκκλησιαστικά Σχολεία Η θητεία τους στα σχολεία στα οποία θα τοποθετούνται θα είναι τετραετής


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 128626/Θ2/19-10-2022 (ΦΕΚ 5495/Β/24-10-2022, ΑΔΑ: 6ΦΧΨ46ΜΤΛΗ-ΚΙΖ) του Υπουργείου Παιδείας

Τα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.) στελεχώνονται από εκπαιδευτικούς αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων όλων των κλάδων και ειδικοτήτων της δημόσιας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι τοποθετούνται με θητεία στα σχολεία αυτά.

Για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ε.Σ., η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων (Γ.Γ.Θ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προκηρύσσει διαδικασία κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα.

Με την προκήρυξη καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να επιλεγούν σε θέσεις εκπαιδευτικών Ε.Σ., να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γ.Γ.Θ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην προκήρυξη. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με σειρά προτίμησης για πλήρωση θέσης εκπαιδευτικού σε μέχρι τρία (3) συνολικά Ε.Σ.

Τα κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών των Ε.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 παρ. 5 του Ν. 4823/2021, είναι: α) η επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, β) το επιστημονικό συγγραφικό έργο, γ) το καινοτόμο εκπαιδευτικό έργο και η συμβολή στην ανάπτυξη του σχολείου, δ) η υπηρεσιακή κατάσταση, η διδακτική εμπειρία και το καθοδηγητικό έργο, ε) η γενική συγκρότηση και προσωπικότητα του υποψηφίου, και, πρωτίστως, η αποδοχή των γενικών και ειδικών σκοπών της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης από τους υποψηφίους, οι οποίες αξιολογούνται με προφορική δομημένη συνέντευξη από το Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.).

[…]

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση σε ΦΕΚ

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση στη Διαύγεια

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16-01-2023

Η ανωτέρω ΥΑ τροποποιήθηκε με την 4378/Θ2/16-01-2023 (ΑΔΑ: 9ΧΓΙ46ΜΤΛΗ-859) (ΦΕΚ 253/Β/20-01-2023) όμοιά της

Share and Enjoy !
Shares