Πώς πρέπει να είναι το τηρούμενο αρχείο στα ΕΠΑΛ για την Πράξη ΕΣΠΑ που αφορά στην Μαθητεία Το Αρχείο της Πράξης φυλάσσεται τουλάχιστον έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 ή όσο απαιτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα και την Εθνική νομοθεσία


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ7/52485/Δ4/30-3-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της α’ φάσης του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας καθώς και της άσκησης της αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ σχετικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων και ενόψει των ελέγχων που θα πραγματοποιήσει κατ’ αρχάς η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΠΕΘ καθώς και άλλοι ελεγκτικοί φορείς στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, σας γνωστοποιούμε τα έγγραφα που πρέπει να φυλάσσονται σε επίπεδο φακέλου (Αρχείο Πράξης) στα ΕΠΑΛ σύμφωνα και με τον Οδηγό Υλοποίησης της Πράξης και τα σχετικά υποδείγματα (ΑΔΑ:7ΝΠΥ4653ΠΣ-5ΟΕ).

Τήρηση αρχείου της Πράξης
Στα ΕΠΑΛ/ΕΚ και στους εργοδότες τηρείται αρχείο της Πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ», με Κωδικό ΟΠΣ 5005892 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Το Αρχείο της Πράξης φυλάσσεται τουλάχιστον έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 ή όσο απαιτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα και την Εθνική νομοθεσία.

Ο Διευθυντής ΕΠΑΛ είναι αρμόδιος για την τήρηση του αρχείου της Πράξης και του αρχείου κάθε μαθητευόμενου με όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Συγκεκριμένα:

{………..}

Επισημαίνεται ότι, με ευθύνη των ΠΔΕ, τα ΕΠΑΛ πρέπει να ολοκληρώσουν την αναφερόμενη διαδικασία σύνταξης των φακέλων έως 30-4-2018. Με την ολοκλήρωση των οδηγιών, κάθε ΠΔΕ θα ενημερώσει εγγράφως τις Διευθύνσεις ΕΔ ΕΣΠΑ και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ότι όλα τα ΕΠΑΛ στα οποία λειτούργησαν τμήματα Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας στην α΄ φάση (έναρξη Μάρτιος 2017) έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την τήρηση του αρχείου της α΄ φάσης και είναι έτοιμα για έλεγχο.

Διαβάστε το έγγραφο