Ποιοι τίτλοι παρέχουν πιστοποιημένη παιδαγωγική επάρκεια για πρόσληψη ή διορισμό στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση – Συμπληρωματικά στοιχεία

Έγγραφο 22413/Δ2/17-2-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Σχετ.: αριθμ. 12310/Δ2/29-1-2014 έγγραφο με θέμα «Ισοδύναμος τίτλος προς πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ ή Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας της ΑΣΠΑΙΤΕ ».

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού, και ειδικότερα της παρ. 1 περ. δ αυτού, και μετά από σχετικά ερωτήματα των οικείων Δ/νσεων Β/θμιας Εκπ/σης επισημαίνεται ότι αναφορικά με την πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και των διδακτορικών διπλωμάτων, που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αυτά γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και συνοδεύονται από βεβαίωσή του ότι το γνωστικό αντικείμενό τους εμπίπτει στις επιστήμες της αγωγής (παρ. 4, άρθρο 2 του ν.3848/2010).

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο