Ποιοι μαθητές μπορούν να εγγραφούν στα Εκκλησιαστικά Σχολεία χωρίς εξετάσεις Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία υποβολής τους

Έγγραφο 99702/Θ2/08-08-2022 (ΦΕΚ 4367/Β/17-08-022, ΑΔΑ: ΨΥΦΦ46ΜΤΛΗ-Ο3Σ) του Υπουργείου Παιδείας

Κατ’ εξαίρεση των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 123 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), σε ποσοστά θέσεων ανά κατηγορία επιπλέον του αριθμού εισακτέων, μπορούν να εισάγονται χωρίς εξετάσεις στην Α’ τάξη του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου ή Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου μαθητές που είναι:

(Ι) Τέκνα ομογενών ή αλλοδαπών – αλλογενών. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τέκνα ομογενών και τέκνα αλλογενών-αλλοδαπών, τα οποία έχουν αποφοιτήσει από Δημοτικό Σχολείο του εξωτερικού για την εισαγωγή τους στην Α’ Τάξη Εκκλησιαστικού Γυμνασίου ή από το Γυμνάσιο για την εισαγωγή τους στην Α’ Τάξη του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου,

(ΙΙ) κάτοχοι τίτλου ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και παρέχει δικαίωμα εισαγωγής ή εγγραφής στο κράτος αυτό, σε τάξη αντίστοιχη με την Α’ Γυμνασίου ή Α’ Λυκείου στην Ελλάδα. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και τα τέκνα Ελλήνων που διαβιούν στο εξωτερικό, τα οποία έχουν αποφοιτήσει από Δημοτικό Σχολείο του εξωτερικού και ενδιαφέρονται για την εισαγωγή τους στην Α’ Τάξη Εκκλησιαστικού Γυμνασίου ή από το Γυμνάσιο για την εισαγωγή τους στην Α’ Τάξη του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου,

(ΙΙΙ) υποψήφιοι/ες που προτείνονται από ορθόδοξα Πατριαρχεία ή ορθόδοξες Ιερές Μητροπόλεις της αλλοδαπής,

(IV) τέκνα τρίτεκνων ή πολύτεκνων ή μονογονεϊκών οικογενειών,

(V) τέκνα μακροχρόνια ανέργων γονέων,

(VI) τέκνα οικογενειών με χαμηλό ετήσιο εισόδημα, όπως οι κατηγορίες αυτές καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

Διαβάστε ολόκληρη την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε ολόκληρη την ΥΑ στη Διαύγεια

Μετάβαση στο περιεχόμενο