Ποιοι εκπαιδευτικοί μετατίθενται για το 2021 Οι μετατιθέμενοι οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους (30-6-2021)


άκουσε το άρθρο

(Γενικές) Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2021 (Απόφαση 34132/Ε2/24-3-2021, ΑΔΑ: 94Δ946ΜΤΛΗ-Ξ4Κ)

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών ΔΕ Γενικής και Μουσικής Παιδείας σε Μουσικά Σχολεία έτους 2021 (Απόφαση 34119/Ε2/24-3-2021, ΑΔΑ: ΩΥΦΧ46ΜΤΛΗ-ΡΧ1)

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, σε Σχολεία Κωφών-Τυφλών και σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και  Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) έτους 2021 (Απόφαση 34118/Ε2/24-3-2021, ΑΔΑ: 6ΘΙ346ΜΤΛΗ-ΦΒΜ)

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία το έτος 2021 (Απόφαση 34129/Ε2/24-3-2021, ΑΔΑ: ΨΝΡΖ46ΜΤΛΗ-5Ξ2)

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης το έτος 2021 (Απόφαση 34126/Ε2/24-3-2021, ΑΔΑ: 618Ω46ΜΤΛΗ-ΛΡΠ)

Ειδικά σε σχέση από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Φλώρινας μετατίθενται προς άλλες περιοχές οι εξής:

Εκπαιδευτικοί που μετατίθενται προς το ΠΥΣΔΕ Φλώρινας :