Ποιοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Επαγγελματικό Λύκειο ανά τάξη


άκουσε το άρθρο

Σύμφωνα με την παρ. 9 της ενότητας Α του άρθρου 9 της ΥΑ 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018) με θέμα «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» όπως ισχύει με όλες τις αλλαγές της, δικαίωμα εγγραφής στο Επαγγελματικό Λύκειο (ν. 4386/2016, ΦΕΚ Α’ 83) έχουν ανά τάξη:

α. στην Α’ τάξη:
1) Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου.
2) Όσοι έχουν απορριφθεί στην Α’ τάξη του ΕΠΑΛ.
3) Οι κάτοχοι Πτυχίου Κατώτερης Τεχνικής ή Επαγγελματικής Σχολής ή άλλου ισότιμου τίτλου.
4) Όσοι έχουν απορριφθεί στην Α’ τάξη παρελθόντων ετών των ΤΕΛ, ΛΕΝ, ΕΠΛ και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά.
5) Όσοι έχουν απορριφθεί στην Α’ και Β’ τάξη του Α’ κύκλου ΤΕΕ.
6) Όσοι έχουν απορριφθεί στην Α’ και Β’ τάξη των ΤΕΣ.
7) Όσοι έχουν απορριφθεί στην Α’ και Β’ τάξη εσπερινής ΤΕΣ.
8) Όσοι έχουν απορριφθεί στην Α’ τάξη εσπερινού ΤΕΛ.

β. στην Β’ τάξη:
1) Όσοι έχουν προαχθεί από την Α’ τάξη του ΕΠΑΛ.
2) Όσοι έχουν απορριφθεί στη Β’ τάξη του ΕΠΑΛ.
3) Όσοι έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη του ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016 (Α’ 83) και επιθυμούν να ακολουθήσουν διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών.
4) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016 (Α’ 83) που επιθυμούν να ακολουθήσουν διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών.
5) Από το σχολικό έτος 2018-2019, όσοι έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη ΕΠΑΛ του ν. 4186/2013 (Α’ 193).
6) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑΛ του ν. 4186/2013 (Α’ 193) σε ίδιο τομέα, προκειμένου να αποκτήσουν στη Γ’ τάξη διαφορετική ειδικότητα από αυτή του πτυχίου τους ή σε διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών τους.
7) Όσοι έχουν απορριφθεί στη Γ΄ τάξη εσπερινού ή ημερησίου ΕΠΑΛ του ν. 4186/2013 (Α’ 193) και επιθυμούν να ακολουθήσουν τον ίδιο ή διαφορετικό τομέα.
8) Κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) του ν. 4186/2013 (Α’ 193) και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών καθώς και οι κάτοχοι αντίστοιχου Απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής, μόνο για λήψη Πτυχίου και όχι Απολυτηρίου.
9) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑΛ του ν. 3475/2006 (Α’ 146) σε άλλο τομέα από αυτόν του οικείου τίτλου σπουδών τους ή στον ίδιο τομέα προκειμένου να αποκτήσουν άλλη ειδικότητα εκτός από αυτές για τις οποίες μπορούν να εγγραφούν στη Γ’ τάξη, σύμφωνα με τις αντιστοιχίες των παραρτημάτων Ι και II της παρούσας υπουργικής απόφασης.
10) Όσοι έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη ΕΠΑΛ του ν. 3475/2006 (Α’ 146) και επιθυμούν να φοιτήσουν σε διαφορετικό τομέα.
11) Μαθητές της Δ’ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ του ν. 3475/2006 (Α’ 146) ανεπαρκούς φοίτησης, εγγράφονται στη Β’ τάξη στις περιπτώσεις εκείνες που η ειδικότητα τους δεν αντιστοιχείται σύμφωνα με τα παραρτήματα της παρούσας υπουργικής απόφασης.
12) Όσοι έχουν προαχθεί από την Α’ τάξη των ΤΕΛ, ΛΕΝ, ΕΠΛ και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά.
13) Όσοι έχουν απορριφθεί στη Β’ και Γ’ τάξη των ΤΕΛ, ΛΕΝ, ΕΠΛ και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά.
14) Κάτοχοι Πτυχίου Α’ κύκλου ΤΕΕ.
15) Κάτοχοι Πτυχίου Β’ κύκλου ΤΕΕ και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών.
16) Όσοι έχουν απορριφθεί στο Β’ κύκλο ΤΕΕ.
17) Όσοι έχουν απορριφθεί στη Γ’ τάξη εσπερινού ΤΕΛ.
18) Όσοι έχουν απορριφθεί στη Β’ τάξη εσπερινού ΤΕΛ.
19) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑΣ.
20) Όσοι έχουν απορριφθεί στην Α’, Β’ τάξη ΕΠΑΣ.
21) Κάτοχοι Πτυχίου ΤΕΣ και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών.

γ. στην Γ’ τάξη:
1) Όσοι έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016 (Α’ 83) σε ειδικότητα του τομέα τους.
2) Όσοι έχουν απορριφθεί στη Γ’ τάξη ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016 (Α’ 83) σε ίδια ή σε διαφορετική ειδικότητα του ίδιου τομέα.
3) Οι κάτοχοι πτυχίου του ν. 4386/2016 (Α’ 83) σε διαφορετική ειδικότητα του ίδιου τομέα.
4) Όσοι έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη ΕΠΑΛ του ν. 3475/2006 (Α’ 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ’ τάξη ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016 (Α’ 83), για την απόκτηση Απολυτηρίου και Πτυχίου, σε ειδικότητα του τομέα που παρακολούθησαν, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, παρακολουθώντας τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας. Μετά την απόκτηση του Πτυχίου, μπορούν να εγγραφούν εκ νέου για απόκτηση άλλου Πτυχίου μόνο στις ειδικότητες του τομέα που παρακολούθησαν και αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, παρακολουθώντας τα μαθήματα Ειδικότητας.
5) Μαθητές της Δ’ Εσπερινού ΕΠΑΛ του ν. 3475/2006 (Α’ 146) ανεπαρκούς φοίτησης, εγγράφονται στη Γ’ τάξη Ημερήσιου ΕΠΑΛ στις περιπτώσεις εκείνες που η ειδικότητα τους αντιστοιχείται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας υπουργικής απόφασης.
6) Οι κάτοχοι Απολυτηρίου και Πτυχίου ΕΠΑΛ του ν. 3475/2006 (Α’ 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ’ τάξη ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016 (Α’ 83) για απόκτηση άλλου Πτυχίου μόνο στις ειδικότητες του τομέα που παρακολούθησαν και αναφέρονται στο Παράρτημα II της παρούσας, παρακολουθώντας τα μαθήματα Ειδικότητας.
7) Οι κάτοχοι μόνο Πτυχίου ΕΠΑΛ του ν. 3475/2006 (Α’ 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ’ τάξη ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016 (Α’ 83) για απόκτηση Απολυτηρίου και άλλου Πτυχίου, οπότε παρακολουθούν τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας ή για την απόκτηση άλλου Πτυχίου και μόνο στις ειδικότητες του τομέα που παρακολούθησαν και αναφέρονται στο Παράρτημα II της παρούσας υπουργικής απόφασης.

δ. Αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2018-2019 όσοι εντάσσονται στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 4473/2017 (Α’ 78) εγγράφονται στη Δ’ τάξη εσπερινού ΕΠΑΛ.

Παράθεση παρ.3, / άρθρο 4 / ν. 4473/2017
«
3.Μετά την παρ. 19 του άρθρου 46 του ν. 4186/2013 (Α’193), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 20 ως εξής: «20. Κατ’ εξαίρεση οι προαχθέντες μαθητές από τη Β’ τάξη ημερησίων ΕΠΑΛ του σχολικού έτους 2014-2015 ή 2015-2016 και οι μαθητές των οποίων η φοίτηση στη Γ’ τάξη των ημερησίων ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2016-2017 και τη Δ’ τάξη των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2017-2018 χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, με βάση το γενικό σύνολο απουσιών, μπορούν να φοιτήσουν στη Γ’ τάξη ημερησίων ΕΠΑΛ αποκλειστικά κατά το σχολικό έτος 2017-2018 και τη Δ’ τάξη εσπερινών ΕΠΑΛ αποκλειστικά κατά το σχολικό έτος 2018-2019. Οι μαθητές, αναλόγως του αριθμού τους, φοιτούν σε ειδικό τμήμα ή τμήματα, των οποίων η λειτουργία εγκρίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ακολουθώντας το πρόγραμμα σπουδών που ισχύει για τη Γ’ τάξη των ημερησίων ΕΠΑΛ κατά το σχολικό έτος 2016-2017 και τη Δ’ τάξη των εσπερινών ΕΠΑΛ κατά το σχολικό έτος 2017-2018.Εφόσον δεν συμπληρώνεται ο κατώτερος αριθμός μαθητών κατά τμήμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τη δημιουργία του ειδικού τμήματος, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι μαθητές μπορούν να εγγράφονται στα λειτουργούντα τμήματα ΕΠΑΛ ακολουθώντας τη διαδικασία της συνδιδασκαλίας μαθημάτων. Στους μαθητές που αποφοιτούν χορηγείται τίτλος ο τύπος του οποίου είναι όμοιος με αυτόν που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ’ τάξης ημερησίων ΕΠΑΛ κατά το σχολικό έτος 2016-2017 και στους αποφοίτους της Δ’ τάξης των εσπερινών ΕΠΑΛ κατά το σχολικό έτος 2017-2018. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα ειδικότερα λεπτομερειακού χαρακτήρα θέματα συνδιδασκαλίας και λειτουργίας των τμημάτων.».

Σημείωση: Σύμφωνα με την ΥΑ 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018) με θέμα «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» , άρθρο 35 / Αντιστοιχίες τάξεων Ημερήσιων και Εσπερινών Λυκείων:
«1. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπου αναφέρεται Α’ τάξη εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων νοείται η Α’ τάξη των ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων και αντιστρόφως, όπου αναφέρεται Β’ τάξη εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων νοείται η Β’ τάξη των ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων και αντιστρόφως και όπου αναφέρεται Γ’ και Δ’ τάξη εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων νοείται η Γ’ τάξη των ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων και αντιστρόφως.»

Αναδημοσίευση από το site : http://www.compass.mysch.gr/ του Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Φλώρινας

Share and Enjoy !
Shares