Ποιες αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας διαχειρίζονται τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού των Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 78318/Θ2/15-5-2018 του Υπουργείου Παιδείας

  1. Με την εισέτι ισχύουσα αριθ. 746/Α2/20-6-2000 (ΦΕΚ 843/Β) απόφαση Υπουργού Παιδείας, οι προϊστάμενοι – των επιχώριων με τα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης-Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) ορίζονταν ως οι κύριοι διατάκτες των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, για την πραγματοποίηση δαπανών σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 184 για τα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.
  2. Με την αριθ. 188956/Θ2/03-11-2017 (ΦΕΚ 4018/Β) όμοιά της, οι προϊστάμενοι-των επιχώριων με τα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης-Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) ορίστηκαν, κατά τα διαλαμβανόμενα στην αριθ. 131046/ΓΔ2/01-8-2017 (ΦΕΚ 2824/Β) απόφαση Υπουργού Παιδείας, ως αναθέτουσες αρχές, προκειμένου τα προαναφερθέντα Σχολεία να δύνανται να αντιμετωπίζουν λειτουργικές δαπάνες και να διαχειρίζονται επιχορηγήσεις μέσω του ΕΦ 184.
  3. Τέλος, με την αριθ. 207153/Υ1/27-11-2017 (ΦΕΚ 4340/Β) όμοια, οι ΠΔΕ ορίστηκαν ως έχοντες την ευθύνη του κύριου διατάκτη πιστώσεων που εγγράφονται στον ΕΦ 185 ή μεταβιβάζονται με επιτροπικά εντάλματα και προορίζονται, μεταξύ άλλων, για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων εκκλησιαστικής εκπαίδευσης.

Κατόπιν αυτών, συνάγονται τα εξής:

  1. Οι προϊστάμενοι ΔΔΕ ίστανται, εισέτι, διατάκτες του ΕΦ 184, ενώ οι προϊστάμενοι ΠΔΕ του Ε.Φ. 185.
  2. Ειδικότερα, δε, και όσον αφορά στην αντιμετώπιση δαπανών των Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης από τον ΕΦ 185, οι ΠΔΕ ίστανται ως διατάκτες μόνο για εκείνα τα ποσά που εγγράφονται ή μεταφέρονται στον ΕΦ 185 με ρητή αναφορά στη σχετική απόφαση ότι προορίζονται για τα Σχολεία αυτά.
  3. Οι προϊστάμενοι ΠΔΕ ίστανται ως η «αναθέτουσα αρχή» δαπανών προμηθειών, ανεξαρτήτως του αν την ευθύνη του κύριου διατάκτη έχουν οι ΔΔΕ (ΕΦ 184) ή οι ίδιοι (ΕΦ 185).
  4. Προς διευκόλυνση αμφότερων των προϊσταμένων ΔΔΕ και ΠΔΕ, καθώς και επίσπευση των σχετικών διαδικασιών προς επίλυση οξέων προβλημάτων (πχ προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης κατά τη χειμερινή περίοδο), δύνανται οι πρώτοι, με σχετική απόφασή τους, να μεταφέρουν μέρος ή το σύνολο των εγγεγραμμένων πιστώσεων από τον ΕΦ 184 στον ΕΦ 185, σε συνεννόηση-πάντα-με τις οικονομικές υπηρεσίες του προϊσταμένου ΠΔΕ.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares