Πληροφορίες σχετικά με τις συνδικαλιστικές άδειες Υπάρχει η δυνατότητα ο χρόνος της συνδικαλιστικής αδείας να μετατραπεί σε μείωση του ωραρίου διδασκαλίας


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 86844/Ε3/29-5-2018 του Υπουργείου Παιδείας

……….. ισχύουν οι διατάξεις και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 19 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/19-5-2017), που αντικατέστησε το άρθρο 17 του Ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79/Α).

Επίσης, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1264/1982 σύμφωνα με τις οποίες ρυθμίσεις ευνοϊκότερες για την άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων υπερισχύουν.

Επισημαίνουμε δε, ότι σύμφωνα με το την παρ.2ε, στ, ζ, η του άρθρου 19 του Ν. 4472/2017:

«ε) στον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία των Διοικητικών Συμβουλίων των πιο αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθμιων οργανώσεων δεκαπέντε (15) ημέρες το μήνα,

στ) στα υπόλοιπα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των πιο αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθμιων οργανώσεων εννέα (9) ημέρες το μήνα,

ζ) στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων πέντε (5) ημέρες το μήνα, αν τα μέλη της οργάνωσης είναι 500 και πάνω,

η) στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων τρεις (3) ημέρες το μήνα, αν τα μέλη της οργάνωσης είναι λιγότερα από 500».

Σύμφωνα με την παρ. 3 του ανωτέρω νόμου: «Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 2 άδειες απουσίας περιορίζονται σε τριάντα (30) μέρες το χρόνο για τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ή αλλιώς του Προεδρείου των μη αντιπροσωπευτικών τριτοβάθμιων οργανώσεων, καθώς και για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου για την αμέσως επόμενη, της πιο αντιπροσωπευτικής, δευτεροβάθμια οργάνωση, εφόσον αυτή έχει τόσα ψηφίσαντα μέλη όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄, και στο 1/3 του αναφερόμενου στις περιπτώσεις δ΄, ε΄ στ΄, ζ΄ και η΄ χρόνου, προκειμένου για την αμέσως επόμενη, της πιο αντιπροσωπευτικής, οργάνωση για τα αντίστοιχα συνδικαλιστικά στελέχη.»

Συνεπώς, τα μέλη του ΔΣ της ΟΛΤΕΕ δικαιούνται άδεια απουσίας έως 3 μέρες το μήνα και έως 5 μέρες το μήνα ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας της εν λόγω Ομοσπονδίας (σχετική η αριθ. πρωτ. 25068/Δ2/06.12.1993 Υπουργική Απόφαση περί ανάκλησης απαλλαγής συνδικαλιστών από τα διδακτικά τους καθήκοντα).

Υπενθυμίζουμε δε, ότι εφόσον το αιτηθεί ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, ο χρόνος της συνδικαλιστικής του αδείας υπάρχει η δυνατότητα να μετατραπεί σε μείωση του ωραρίου διδασκαλίας, όπως αυτό προβλέπεται από την προαναφερόμενη εγκύκλιο. Είναι ευνόητο δε, ο τρόπος διευκόλυνσης να καθορίζεται σε συνεννόηση του εκπαιδευτικού με τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία είναι τοποθετημένος και με τον οικείο Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διαβάστε το έγγραφο

Περισσότερες πληροφορίες

UPDATE 23-6-2018

Το ανωτέρω έγγραφο δεν ισχύει σύμφωνα με νεώτερη εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (100239/Ε3/18-6-2018)

Share and Enjoy !
Shares