Πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του προγράμματος «Μία νέα αρχή στα ΕΠΑΛ – υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εμπλεκομένων

Απόφαση Φ25α/195192/Δ4/14-11-2018 (ΦΕΚ 5206/Β/20-11-2018, ΑΔΑ:Ω35Ψ4653ΠΣ-ΡΕΖ) του Υπουργείου Παιδείας

Άρθρο 1 – Περιγραφή του Προγράμματος

 1. Από το σχολικό έτος 2018-2019 στα επαγγελματικά λύκεια της χώρας εφαρμόζεται το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ», όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 25 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ. Το πρόγραμμα στοχεύει στην αναβάθμιση και ενίσχυση της ποιότητας της παρεχόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης. Εφαρμόζεται κατά προτεραιότητα στους μαθητές της Α΄ Τάξης ΕΠΑΛ με σκοπό την ομαλή τους μετάβαση από το Γυμνάσιο στην Επαγγελματική Εκπαίδευση.
 2. Οι δράσεις του Προγράμματος υλοποιούνται από την Επιτελική Δομή του ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας, από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και από το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας “Νόησις”».

α. Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου και τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου, είναι αρμόδια για την υλοποίηση των εξής δράσεων:
Εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά στους μαθητές της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ με ταυτόχρονη διδασκαλία δύο εκπαιδευτικών στην τάξη. Για την υλοποίηση αυτής της δράσης προσλαμβάνονται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02 και ΠΕ03, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. Φ.25γ/137912/Δ4/2018 (Β΄ 3622) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Ψυχοκοινωνική στήριξη των μαθητών μέσα από τη στελέχωση των σχολείων με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Για τον σκοπό αυτό προσλαμβάνονται αναπληρωτές ψυχολόγοι κλάδου ΠΕ23, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην υπ΄ αριθμ. Φ.25γ/137911/Δ4/2018 (Β΄ 3622) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Εξοπλισμό των ΕΠΑΛ με υποδομές τηλεδιάσκεψης με στόχο τη δικτύωση των σχολείων μεταξύ τους και με την κοινωνία.

β. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας «Νόησις» είναι αρμόδιο για την υλοποίηση της δράσης «Σχέδια Δράσης».

γ. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) είναι αρμόδιο για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία, την ψυχοκοινωνική στήριξη και τον θεσμό του Συμβούλου Καθηγητή.

Άρθρο 2 – Δομή του Προγράμματος

 1. Την ευθύνη συντονισμού του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» σε κεντρικό-επιτελικό επίπεδο έχει η Συντονιστική Επιτροπή Έργου, που ορίστηκε με τη με αρ. Φ25α/174411/Δ4/2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 612) υπουργική απόφαση «Σύσταση και συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής Έργου στο πλαίσιο της επέκτασης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με κωδ. ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020».
 2. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία και ο καλύτερος συντονισμός του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ», η Συντονιστική Επιτροπή Έργου συνεπικουρείται στο έργο της από:
  α. Την Ομάδα Συντονιστών των πιλοτικών σχολείων (ΕΠΑΛ), που αποτελείται από τους συντονιστές των σχολείων της πιλοτικής φάσης και άλλους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς σε δράσεις του προγράμματος. Τα μέλη της ομάδας και οι αρμοδιότητές τους θα οριστούν με υπουργική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142).
  β. Την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, που ορίστηκε με τη με αρ. Φ25α/180566/Δ4/2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 631) υπουργική απόφαση «Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο της επέκτασης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με κωδ. ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.».
  γ. Η Συντονιστική Επιτροπή Έργου συνεργάζεται επίσης με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου που θα οριστούν υπεύθυνοι για το πρόγραμμα σε κάθε ΠΕΚΕΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4547/2018 (Α΄ 102).
  δ. Την ευθύνη για την «Εποπτεία-Στήριξη» των ψυχολόγων που προσλαμβάνονται στα ΕΠΑΛ δύναται να αναλάβει κατά τους όρους του Συμφώνου Συνεργασίας που θα υπογραφεί με το ΥΠΠΕΘ, ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ) με ομάδα μελών του. Η «Εποπτεία – Στήριξη» των ψυχολόγων θα πραγματοποιείται μέσω τηλεδιάσκεψης ή και διά ζώσης σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τα μέλη της ομάδας, το έργο και οι αρμοδιότητες του ΣΕΨ θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142).

Άρθρο 3 – Αρμοδιότητες

 1. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιες για:
  α. τον συντονισμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» σε περιφερειακό επίπεδο στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους.
  β. την επίλυση των προβλημάτων και δυσλειτουργιών που τυχόν παρουσιάζονται κατά την υλοποίηση του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» σε περιφερειακό επίπεδο στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας τους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ.
  γ. την τήρηση του θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» σε περιφερειακό επίπεδο.
 2. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζει έναν (1) ή και περισσότερους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς ή διοικητικούς υπαλλήλους ως υπεύθυνο/ους για τα θέματα του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» σε περιφερειακό επίπεδο. Ο αποσπασμένος εκπαιδευτικός ή διοικητικός υπάλληλος της Περιφερειακής Διεύθυνσης για το Πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» επικοινωνεί και συνεργάζεται με τους υπεύθυνους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕΚΕΣ και την Συντονιστική Επιτροπή Έργου του Προγράμματος, με στόχο την επίλυση των προβλημάτων που τυχόν ανακύπτουν.
 3. Υπεύθυνος συντονισμού του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» σε επίπεδο περιφέρειας για θέματα επιμόρφωσης και επιστημονικής καθοδήγησης είναι ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου του αντίστοιχου ΠΕΚΕΣ.
  Ο Υπεύθυνος Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου έχει τις εξής αρμοδιότητες για το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ»:
  α. την οργάνωση και υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων για τις δράσεις του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ», σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, είτε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), ή με δικό του σχεδιασμό για θέματα που προκύπτουν από την καταγραφή των αναγκών των σχολικών μονάδων της περιοχής αρμοδιότητας τους.
  β. την οργάνωση και υλοποίηση ημερίδων στα Γυμνάσια της περιοχής ευθύνης του με σκοπό την ενημέρωση για τις δράσεις του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ».
 4. Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιες για:
  α. τον συντονισμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους.
  β. την υποβολή προτάσεων στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη λειτουργία του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» στα ΕΠΑΛ της αρμοδιότητάς τους.
  γ. τη διερεύνηση των προβλημάτων ή των ερωτημάτων που αναφέρουν οι Διευθυντές των ΕΠΑΛ, τη συλλογή ερωτημάτων που έχουν διατυπωθεί και την έγκαιρη διαβίβαση τους στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προς απάντηση, εφόσον δεν μπορούν να τα διαχειριστούν.
  δ. την τήρηση του θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ».
 5. Η Ομάδα Συντονιστών των ΕΠΑΛ πιλοτικής φάσης:
  Ενημερώνει τα ΕΠΑΛ της επικράτειας και τους μεταφέρει την εμπειρία της πιλοτικής φάσης με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπή Έργου, σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τους Υπεύθυνους των ΠΕΚΕΣ.

{………}

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Μετάβαση στο περιεχόμενο