Πιστοποίηση των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) – Δημιουργία Μητρώου Κέντρων Πιστοποίησης

Απόφαση Π 175/25-2-2015 (ΑΔΑ:Β53Ε46941Δ-79Α) του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ)«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων  είναι η Παρασκευή 27/03/2015  ενώ το Πληροφοριακό Σύστημα του έργου θα δέχεται τα αιτήματα από τη Δευτέρα 02/03/2015.

Αποφασίζεται
1. Η δημιουργία Μητρώου Κέντρων Πιστοποίησης για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης «Πιστοποίηση των μαθητών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις ΤΠΕ» με κωδικό ΟΠΣ 370398, μέσω δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και ειδικότερα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση», το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» υλοποιεί την Πράξη: «Πιστοποίηση μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις ΤΠΕ», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.
Η Πράξη αυτή, συνοπτικά, θα αναπτύξει και θα παρέχει τις ακόλουθες βασικές υπηρεσίες:

  • Δημιουργία των απαιτούμενων υποδομών.
  • Σύστημα πιστοποίησης μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ικανότητες ΤΠΕ, με ικανό εύρος δοκιμασιών και αυτοματοποιημένη παραγωγή τεστ για την διάγνωση επάρκειας ικανοτήτων ΤΠΕ σε δύο επίπεδα: για μαθητές γυμνασίου και
    λυκείου αντίστοιχα.
  • Διενέργεια πιστοποιήσεων μαθητών γυμνασίου και λυκείου σε ικανότητες ΤΠΕ.
  • Εκπαιδευτικό υλικό ενίσχυσης της μαθησιακής διαδικασίας και υποστηρικτικές υπηρεσίες για την απόκτηση των στοχευόμενων ικανοτήτων ΤΠΕ και την αυτοαξιολόγηση μαθητών.

Οι ικανότητες στις ΤΠΕ που θα αξιολογούνται και θα πιστοποιούνται καλύπτουν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις στη χρήση των ΤΠΕ. Στα συστήματα πιστοποίησης θα αναπτυχθούν οι εφαρμογές συγγραφής και χαρακτηρισμού των δοκιμασιών που αντιστοιχούν και διαπιστώνουν αυτές τις ικανότητες. Το εκπαιδευτικό υλικό θα προσανατολίζεται στην ενίσχυση των στοχευόμενων ικανοτήτων, και θα αξιοποιηθεί στη φάση της προετοιμασίας των μαθητών για τη τελική πιστοποίηση, παρέχοντας δυνατότητες αυτοαξιολόγησης τους.
Η τελική αξιολόγηση – πιστοποίηση των μαθητών στις ΤΠΕ, θα υλοποιείται μέσα από αυτοματοποιημένο σύστημα πιστοποίησης που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της πράξης.
Η εξέταση θα περιλαμβάνει ένα σύνολο από δοκιμασίες που είναι εντός του εύρους των στοχευόμενων ικανοτήτων στις ΤΠΕ. Η διαδικασία εξέτασης-πιστοποίησης ικανοτήτων στις ΤΠΕ, θα πραγματοποιηθεί σε πιστοποιημένα κέντρα εξέτασης (ΚΕΠΙΣ-ΤΠΕ).

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Το φυσικό αντικείμενο της πράξης στοχεύει στην υλοποίηση εξετάσεων για την πιστοποίηση ικανοτήτων σε Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου, σε κέντρα που θα επιλεγούν και θα πιστοποιηθούν για την καταλληλότητά τους (ΚΕΠΙΣ-ΤΠΕ).
Κάθε διαδικασία εξέτασης μαθητών θα διαρκεί περίπου 3 (τρεις) ώρες. Κατά τις ώρες διεξαγωγής εξετάσεων, οι αίθουσες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες κατά αποκλειστικότητα για το σκοπό αυτό.
Η τεχνική καταλληλότητα και ετοιμότητα του εξοπλισμού και των χώρων θα διαπιστώνεται, με τη συνδρομή στελεχών ή συνεργατών του ΙΤΥΕ, κατά την αρχική διαμόρφωση, πριν την πρώτη λειτουργία, καθώς και σε περιοδική βάση.
Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα πραγματοποιούνται με αυτοματοποιημένο σύστημα μέσω του οποίου θα παράγονται τα τεστ για τους προς πιστοποίηση μαθητές και στη συνέχεια θα υλοποιούνται στους σταθμούς εργασίας (Η/Υ) στα ΚΕΠΙΣ-ΤΠΕ. Οι μαθητές θα συμμετέχουν κατόπιν αίτησης – δήλωσης τους.

Διαβάστε ολόκληρη την πρόσκληση

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο