Πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας με την κατοχή του πτυχίου του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 208496/Δ2/22-12-2014 (ΦΕΚ 3637/Β/31-12-2014, ΑΔΑ:ΩΥΩΡ9-Α84) του Υπουργείου Παιδείας

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Οράκης, ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2013−2014 και εφεξής, διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, εφόσον για την απόκτηση του πτυχίου το/ις έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς στα διδακτικά αντικείμενα−μαθήματα, όπως αυτά αναγράφονται στο «Πρόγραμμα Σπουδών για την Παιδαγωγική Επάρκεια του πτυχίου του Τμήματος», που επισυνάπτεται στο πρακτικό της υπ’ αριθμ. 41/670/30−06−2014 (θέμα Δ9) συνεδρίας της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ, καθώς αυτά εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:
1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής
2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας
3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση (άρθρο 2 παρ. 3 περ. β΄ του N. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. β΄ του N. 4186/2013).

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

[lastupdated]

Share and Enjoy !
Shares