Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας Ενστάσεις από 18-01-2023 έως και 20-01-2023

Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4823/2021 (Α 136).

Ανακοινώνονται σήμερα 17-01-2023 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, οι προσωρινοί πίνακες δεκτών – μη δεκτών αιτήσεων υποψηφίων για τις θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της περιοχής ευθύνης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, ως εξής:

Ενστάσεις:

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 της Υ.Α. Φ.361.22/6/149788/Ε32-12-2022 (ΦΕΚ Β 6141/03.12.2022), οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των προσωρινών πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής τους, ήτοι από 18-01-2023 και ώρα 08:00 έως και 20-01-2023 και ώρα 23:59. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων στη διεύθυνση: https://schooldirectors.minedu.gov.gr