Περικοπή αποδοχών σε περίπτωση στάσης εργασίας Περικόπτεται το σύνολο των ωρών της προκηρυχθείσης στάσης εργασίας


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 22005/Ε1/8-2-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Με την παρ. 2 του αρ. 25 του Ν. 4354/15 (ΦΕΚ 176 Α’) ορίζεται ότι «Για τον υπολογισμό των αποδοχών ο μήνας λογίζεται για τριάντα (30) ημέρες. Στις περιπτώσεις αποχής του υπαλλήλου από τα καθήκοντα του, λόγω απεργίας, ο μήνας λογίζεται για είκοσι πέντε (25) ημέρες. Στην περίπτωση απεργίας, στην έννοια της οποίας υπάγονται και οι στάσεις εργασίας, γίνεται περικοπή των μεικτών μηνιαίων αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων και των κρατήσεων, εργοδότη και εργαζόμενου, για κύρια και επικουρική σύνταξη, στην περίπτωση που η ημέρα απεργίας αναγνωρίζεται ως συντάξιμη» (σχετική η αριθ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016, ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ εγκύκλιος του ΓΛΚ).

Με την παρ. 8 του αρ. 13 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 245 του Ν. 4512/18 (ΦΕΚ 5 Α’), ορίζεται ότι «… οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα…» (σχετική η αριθ. 14181/ΓΔ4/26-1-2018, ΑΔΑ: ΩΠΚΣ4653ΠΣ-063 εγκύκλιος της Γενικής Δ/νσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του ΥΠΠΕΘ).

Κατόπιν των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση συμμετοχής σε στάση εργασίας περικόπτεται το σύνολο των ωρών της προκηρυχθείσης στάσης εργασίας.

Διαβάστε το έγγραφο

Πηγή της πληροφορίας : https://xenesglosses.eu/2018/03/perikopi-apodochon-stasi-ergasias/

Share and Enjoy !
Shares