Περιγραφική έκθεση μαθητών με Παράλληλη Στήριξη και ετήσια έκθεση λειτουργίας των Τμημάτων Ένταξης Πρέπει να κατατεθούν στο σχολείο και να κοινοποιηθούν στη Σχολική Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής

Έγγραφο 48/5-6-2018 της Σχολικής Συμβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Η περιγραφική έκθεση συντάσσεται και κατατίθεται από τους εκπαιδευτικούς Παράλληλης Στήριξης στον ατομικό φάκελο του μαθητή στη σχολική μονάδα ώστε να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο σχεδιασμού και οργάνωσης της μελλοντικής εκπαιδευτικής παρέμβασης. Επιπροσθέτως, στον ατομικό φάκελο του μαθητή είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν και λοιπά έντυπα καταγραφών (κλείδες παρατήρησης, ημερολόγιο), προγραμμάτων, αξιολογήσεων κτλ που χρησιμοποίησε ο εκπαιδευτικός στη διάρκεια της χρονιάς. Η περιγραφική έκθεση αποστέλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη ΣΣ ΕΑΕ.

Οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συμπληρώνουν από κοινού ένα έντυπο για τον μαθητή.

Επισημαίνουμε επίσης ότι επιθυμητή αλλά όχι υποχρεωτική είναι και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών της τάξης φοίτησης στη διαμόρφωση της περιγραφικής έκθεσης.

Η ετήσια έκθεση του Τμήματος Ένταξης, κατατίθεται σε έντυπο από τους εκπαιδευτικούς των Τμημάτων Ένταξης στη σχολική μονάδα και αποστέλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη ΣΣ ΕΑΕ.

Η περιγραφική έκθεση αξιολόγησης και η ετήσια έκθεση του Τμήματος Ένταξης μέχρι την Παρασκευή 15-6-2018.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να τροποποιήσουν τα έντυπα αν υπάρχει ανάγκη να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν πεδία.

Διαβάστε το έγγραφο

Υπόδειγμα Περιγραφικής Έκθεσης Αξιολόγησης Μαθητή με Παράλληλη Στήριξη

Υπόδειγμα Ετήσιας Έκθεσης Λειτουργίας Τμήματος Ένταξης

Μετάβαση στο περιεχόμενο