Παράτυπες οι μετακινήσεις αναπληρωτών καθηγητών από την περιοχή πρόσληψής τους σε άλλη περιοχή Ποιοι και υπό ποιες αυστηρές προϋποθέσεις δύνανται να διατεθούν εντός της Περιφέρειας


άκουσε το άρθρο

Σύμφωνα με ενημερωτικό mail που απέστειλε η Διεύθυνση Διορισμών και Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης :

«…. κατόπιν εντολής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κρίνεται σκόπιμη και επιτακτική η από μέρους μας υπενθύμιση για αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων, αναφορικά με την τοποθέτηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, δεδομένου ότι οι κείμενες διατάξεις δεν αφήνουν περιθώριο για μετακίνηση των προσληφθέντων σε άλλη περιοχή, με τοποθέτησή τους σε σχολική μονάδα εκτός της περιοχής πρόσληψης

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5, «Διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ» της υπ’ αριθμ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β’ 3344) υ.α., με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).», παρ. 9α, β και 10α αυτού, ισχύουν τα ακόλουθα:

 «9. α. Η τοποθέτηση των προσληφθέντων αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες της περιοχής πρόσληψής τους γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πρόσληψης, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας αυτής. Η ημερομηνία ανακοίνωσης της τοποθέτησης ανά απόφαση πρόσληψης, ειδικότητα και περιοχή πρόσληψης καταχωρίζεται στο ΟΠΣΥΔ, με ευθύνη των αρμοδίων στελεχών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
β. Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης του συνόλου των λειτουργικών κενών στις σχολικές μονάδες από τους προσληφθέντες (ανά φάση πρόσληψης) αναπληρωτές, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης οφείλουν να αξιολογούν και ιεραρχούν εκ των προτέρων την αναγκαιότητα πλήρωσης του καθενός. Σε κάθε περίπτωση, προτεραιότητα δίνεται στην κάλυψη των κενών αφενός σε ΣΜΕΑΕ έναντι των Τ.Ε. και αφετέρου στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
Ειδικά για την ιεράρχηση των αναγκών της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε
α) εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΒΠ λαμβάνεται υπόψη σχετική εισήγηση από το οικείο Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ),
β) σχολικούς νοσηλευτές δύναται να ζητείται η γνώμη του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ). Οι σχετικές εισηγήσεις του ανωτέρω εδαφίου δύναται να έχουν αναζητηθεί ακόμη και πριν από τη διενέργεια της σχετικής πρόσληψης.

10.α. Αποκλειστικό κριτήριο τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε σχολεία της ίδιας περιοχής πρόσληψης αποτελεί η σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες του ΑΣΕΠ, βάσει της οποίας και διενεργήθηκε η πρόσληψη. Ειδικά στην ΕΑΕ, κατά τη διαδικασία τοποθέτησης προηγούνται οι προσληφθέντες από τους κύριους πίνακες, ακολουθούν αυτοί από τους επικουρικούς και, έπονται αυτοί από τους πίνακες γενικής εκπαίδευσης.

Διευκρινίζεται ότι η περίπτωση διάθεσης εντός Περιφέρειας, κατά τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ.11 της παρ.2 του άρθρου 11 του ν.4229/2014 (Α΄ 8), όπως τροποποιήθηκε (με τα άρθρα 51 και 138 παρ. 8 του ν.4692/2020, Α΄ 111) και ισχύει από το σχολικό έτος 2020-21 και εφεξής, ενεργοποιείται μόνο υπό το περιγραφόμενο από τις διατάξεις αυτές πρίσμα, και σε κάθε περίπτωση κατόπιν της τοποθέτησης των προσληφθέντων. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω διατάξεις ορίζουν ότι: «11. Αναπληρωτές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους ή μειωμένου ωραρίου που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο προγραμμάτων για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να διατίθενται με απόφαση Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης εντός της Περιφέρειας για την κάλυψη επειγουσών και άμεσων αναγκών του ίδιου ή άλλων προγραμμάτων για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη σύμφωνη γνώμη των ιδίων και των αρμόδιων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να προσλαμβάνονται στο πρόγραμμα παράλληλης στήριξης με συμβάσεις πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες της οικείας περιοχής μετάθεσης. Αν οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί δεν συμπληρώνουν το προβλεπόμενο διδακτικό τους ωράριο, παρέχουν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης συμπληρωματικά υπηρεσίες παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης και σε άλλους μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Οι προσλήψεις πλήρους ή μειωμένου ωραρίου σε προγράμματα για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται οποιαδήποτε στιγμή χωρίς χρονικούς περιορισμούς.».
Σε κάθε περίπτωση, για την ενεργοποίηση της κατά περίπτωση διαδικασίας διάθεσης κατά τα ανωτέρω, απαιτείται έγγραφη επιβεβαίωση από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας της Κ.Υ., για τη διαθεσιμότητα πιστώσεων στον Άξονα Προτεραιότητας της Πράξης ΕΣΠΑ που θα μεταφερθούν/διατεθούν οι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο σημείο (γ) της αριθμ. 210200/Ε2/30-11-2017 εγκυκλίου της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Παρακαλούμε για την απαρέγκλιτη εφαρμογή των ανωτέρω.»

Share and Enjoy !
Shares