Παρατείνεται για ένα ακόμη σχ. έτος η μεταβατική περίοδος στον τρόπο διορισμού των εκπαιδευτικών Λόγω μη διενέργειας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 130262/Ε1/18-8-2015 (ΦΕΚ 1765/Β/19-8-2015, ΑΔΑ:Ω892465ΦΘ3-1ΘΓ) του Υπουργείου Παιδείας

Παρατείνουμε τη μεταβατική περίοδο της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) έως και το σχολικό έτος 2015 – 2016, κατά το μέρος που αφορά τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Τι προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3848/2010 :
«Κατά την περίοδο έως και το σχολικό έτος 2011−2012 οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση γίνονται σε ποσοστό 60% από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ και σε ποσοστό 40% από τους κατά την παράγραφο 2 ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική προϋπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να παρατείνεται η μεταβατική περίοδος του προηγούμενου εδαφίου έως τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.»

Σύμφωνα με την ΥΑ 21406/Δ2/29-2-2012 (ΦΕΚ 615/Β/5-3-2012) δόθηκε παράταση έως και το σχολικό έτος 2012-2013. Παρόμοια παράταση δόθηκε για το σχ. έτος 2013-2014 με την 49104/Δ1/10-4-2013 (ΦΕΚ 1017/Β/24-4-2013) ΥΑ, για το σχ. έτος 2014-2015 με την 80110/Δ1/22-5-2014 (ΦΕΚ 1435/Β/4-6-2014) ΥΑ και για το σχ. έτος 2015-2016 με την 130262/Ε1/18-8-2015 (ΦΕΚ 1765/Β/19-8-2015) ΥΑ.

Share and Enjoy !
Shares