Παράταση του διδακτικού έτους στα Γυμνάσια και Λύκεια λόγω καταλήψεων

Προεδρικό Διάταγμα 170/2013 (ΦΕΚ 274/Α/16-12-2013)

Άρθρο 1
Στο άρθρο 1 του π.δ. 104/1979 (Α΄ 23), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:
«10. Σε περίπτωση που η λειτουργία σχολικής μονάδας διακόπτεται λόγω κατάληψης για περισσότερες από τρεις εργάσιμες ημέρες, το διδακτικό έτος στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα παρατείνεται για όσες ημέρες διήρκησε η κατάληψη πέραν των τριών εργάσιμων ημερών. Η διακοπή της διδασκαλίας των μαθημάτων ή και των εξετάσεων καθώς και η χρονική της διάρκεια διαπιστώνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Με την ίδια απόφαση, η οποία επικυρώνεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, παρατείνεται αναλόγως και η διάρκεια του διδακτικού έτους και ορίζεται ο χρόνος λήξης του. Οι απώλειες διδακτικών ωρών, που προκύπτουν από τη διακοπή της διδασκαλίας των μαθημάτων λόγω κατάληψης για χρονικό διάστημα έως και τρεις εργάσιμες ημέρες, αναπληρώνονται κατά το χρονικό διάστημα των διακοπών του Πάσχα.».

Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από το σχολικό έτος 2013−2014.

Διαβάστε το ΦΕΚ 274/Α/16-12-2013)