Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Κατά 12 ημέρες, δηλ. έως και την 9η Ιανουαρίου 2023

Απόφαση Φ.361.22/9/159628/Ε3/22-12-2022 (ΦΕΚ 6711/Β/23-12-2022) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων» και συγκεκριμένα την περ. ε) του άρθρου 17, η οποία αναδιατυπώνεται ως εξής:

«ε) οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται, εντός τριάνταδυο (32) ημερών από την έκδοση της σχετικής προκήρυξης.».

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπό στοιχεία Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 υπουργική απόφαση.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε το Φ.361.22/11/160421/Ε3/27-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΒΨΙ46ΜΤΛΗ-Ζ3Ζ) σχετικό έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Μετάβαση στο περιεχόμενο