Παράταση θητείας στελεχών εκπαίδευσης

Απόφαση Φ.361.22/27/108543/E3/29-6-2018 (ΑΔΑ: 6ΤΛΟ4653ΠΣ-ΒΤΝ) του Υπουργείου Παιδείας

Παρατείνουμε τη θητεία των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πέραν της 31ης Ιουλίου 2018 και μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών.

Διαβάστε την απόφαση

Μετάβαση στο περιεχόμενο