Παράταση θητείας εκπαιδευτικών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Για ένα ακόμη σχολικό έτος και εφόσον το επιθυμούν


άκουσε το άρθρο

Άρθρο 87 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-2022)

1. α) Η αρχική ή κατά παράταση θητεία των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πρότυπο Σχολείο (Π.Σ.) ή σε Πειραματικό Σχολείο (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2021-2022, η οποία λήγει την 31η.8.2022, παρατείνεται έως και την 31η.8.2023. Οι εκπαιδευτικοί του πρώτου εδαφίου, οι οποίοι δεν επιθυμούν την παράταση της θητείας τους, επιστρέφουν στο σχολείο της οριστικής τοποθέτησής τους ή στη διάθεση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου της περιοχής μετάθεσης, στην οποία ανήκουν οργανικά.

β) Αποκλειστικά και μόνο όσον αφορά στο σχολικό έτος 2021 – 2022, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν μεθητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη θητείας στην ίδια σχολική μονάδα ή καλύπτουν λιγότερες από οκτώ (8) ώρες στα μαθήματα πρώτης ανάθεσης στη θέση θητείας τους, καλούνται από τη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) να υποβάλουν αίτηση, προκειμένου να τοποθετηθούν με θητεία σε κενή θέση Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. εντός της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (ΠΔΕ). Αν για την ίδια σχολική μονάδα είναι υποψήφιοι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, ικανοποιείται κατά προτεραιότητα το αίτημα του εκπαιδευτικού που έλαβε τη μεγαλύτερη μοριοδότηση κατά την αρχική τοποθέτησή του με θητεία στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και, αν η μοριοδότηση συμπίπτει, προηγείται ο εκπαιδευτικός με τη μεγαλύτερη διάρκεια θητείας. Η πρόσκληση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. αναρτάται στην ιστοσελίδα της και στην ιστοσελίδα της οικείας ΠΔΕ και με αυτήν καθορίζεται κάθε ειδικότερο, ουσιαστικό ή διαδικαστικό, θέμα σχετικά με την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων.

Διαβάστε τον νόμο 4954/2022 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-2022)

Share and Enjoy !
Shares