Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων απόσπασης στα ΚΕΣΥ Μέχρι την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 208738/Ε2/3-12-2018 (ΑΔΑ: Ψ1ΛΤ4653ΠΣ-ΛΗ1) του Υπουργείου Παιδείας

Με την αρ. πρωτ. Φ.351.1/53/206591/Ε3/29-11-2018 ΥΑ διαπιστώνεται από την 26η Νοεμβρίου 2018 η παύση της λειτουργίας των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ) της παρ. 6 του άρθρου 49 του πδ 18/2018, των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (ΣΣΝ) της παρ. 11 του άρθρου 52 του πδ 18/2018, των Γραφείων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑΣΕΠ) και των Κέντρων Συμβουλευτικής – Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) της παρ. 12 του άρθρου 52 του πδ 18/2018, τα οποία καταργήθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4547/2018.

Με την ίδια απόφαση διαπιστώνεται η λήξη της θητείας των μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης, των κάθε είδους προϊσταμένων και του προσωπικού με θητεία των ανωτέρω καταργούμενων υπηρεσιών ή οργανικών μονάδων.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και καθώς εκκρεμεί η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εν λόγω ΥΑ, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων, με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ, 205333/Ε2/28-11-2018, ΑΔΑ: Ψ99Ν4653ΠΣ-1Ω0) μέχρι 11-12-2018 και ώρα 15:00.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares