Παράταση προθεσμίας για την υποβολή Εκθέσεων Εξωτερικής Αξιολόγησης από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης για το 2022-2023 Μέχρι τις 4 Αυγούστου 2023


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 80561/ΓΔ4/19-07-2023 του Υπουργείου Παιδείας

Αποκλειστικά και μόνο για το σχολικό έτος 2022-2023 ως ημερομηνία σύνταξης, στην ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ, των Εκθέσεων Εξωτερικής Αξιολόγησης των Συμβούλων Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης α) για κάθε σχολική μονάδα ευθύνης τους και β) για το σύνολο των σχολικών μονάδων ευθύνης τους, του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 108906/ΓΔ4/07-09-2021 ΥΑ με θέμα: «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο» (Β΄ 4189), ορίζεται η 4η Αυγούστου 2023.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares