Παράταση προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σχολείων στο έργο H2020 : «Οpen Schools for Open Societies – ΟSOS» (Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία) Μέχρι την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 12888/29-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΡΘΦΟΞΛΔ-ΓΕ3) του ΙΕΠ

Το ευρωπαϊκό έργο: «Οpen Schools for Open Societies – ΟSOS» («Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία»), το οποίο εντάσσεται στον πυλώνα «Science with and for society» του Horizon 2020, έχει σκοπό τη διαμόρφωση ενός πλαισίου για το «ανοικτό σχολείο». Εθνικός Συντονιστής του Έργου για την Ελλάδα είναι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Κατά το τρέχον σχολικό έτος (2018-2019), με την με αριθμ. πρωτ. 12557/15-11-2018 πρόσκληση θα επιλεγούν για τη φάση της ευρείας εφαρμογής του έργου επιπλέον 90 σχολεία (και 10 αναπληρωματικά) (Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης/Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) τα οποία θα υποστηριχθούν από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ώστε να προωθήσουν την έννοια του «Ανοικτού Σχολείου».

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος συμμετοχής και προκειμένου να υπάρχει περισσότερος χρόνος για την υποβολή των αιτήσεων από τα ενδιαφερόμενα σχολεία, το ΙΕΠ παρατείνει την με αριθμ. πρωτ.: 12557/15-11-2018 (ΑΔΑ:7ΝΧΝΟΞΛΔ-ΗΩΙ) «Πρόσκληση εκδήλωσης για τη συμμετοχή σχολείων στο έργο H2020: «Οpen Schools for Open Societies – ΟSOS» (Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία)», μέχρι την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 πρωινή.

{………}

Διαβάστε το έγγραφο του ΙΕΠ

Share and Enjoy !
Shares