Παρακολούθηση και συντονισμός της ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της τελευταίας τάξης των ΕΠΑΛ Για το σχολικό έτος 2017-2018

Εγκύκλιος Φ5/220768/Δ4/14-12-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Για τον συντονισμό της διδασκαλίας των μαθημάτων της Γ΄ τάξης των Ημερησίων ΕΠΑΛ του ν. 4386/2013, της Γ΄ τάξης Αυτοτελών Τμημάτων και Τμημάτων Συνδιδασκαλίας ΕΠΑΛ του ν. 4473/2017 και της Δ΄ τάξης των Εσπερινών ΕΠΑΛ του ν. 4186/2013, που θα εξεταστούν σε πανελλαδικό επίπεδο για το σχολικό έτος 2017-2018, κρίνεται αναγκαία η παρακολούθηση της διδακτέας – εξεταστέας ύλης, η οποία έχει οριστεί:

  • με την Φ6/162684/Δ4/29-09-2017 (ΦΕΚ 3588/Β/11-10-2017) Υπουργική Απόφαση για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016
  • με την Φ6/162681/Δ4/29-09-2017 (ΦΕΚ 3602/Β/12-10-2017) για τη Δ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑΛ του ν. 4186/2013 και
  • με την Φ2/220509/Δ4/14-12-2017 (αναμένεται η δημοσίευση σε ΦΕΚ) Υπουργική Απόφαση για τη Γ΄ τάξη Αυτοτελών Τμημάτων και Τμημάτων Συνδιδασκαλίας του ν. 4473/2017. (Σχετική εγκύκλιος με αρ. πρωτ. Φ3/182720/Δ4/26-10-2017 με Οδηγίες για την Εφαρμογή των ΩΠΣ των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑΛ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 (παρ. 3) του Ν. 4473/2017 (Α΄ 78) – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ)

Για το λόγο αυτό οι Διευθυντές των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ καλούν τους καθηγητές που διδάσκουν στο σχολείο τους τα μαθήματα που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο να συνεργαστούν κατά κλάδους και όλοι μαζί, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που, ενδεχομένως, έχουν προκύψει.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μεγάλη καθυστέρηση ή άλλο σοβαρό πρόβλημα σχετικά με τη διδασκαλία, οι Διευθυντές των ΕΠΑΛ ενημερώνουν άμεσα τον Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, καθώς και το Σχολικό Σύμβουλο της αντίστοιχης ειδικότητας με έγγραφο, το οποίο κοινοποιούν στον Διευθυντή της Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκει το σχολείο.

Υπεύθυνοι για τον συντονισμό της πορείας της διδασκαλίας των μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικώς και την παρακολούθηση της διδακτέας – εξεταστέας ύλης είναι οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διαβάστε την εγκύκλιο

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο