Παρακολούθηση και συντονισμός της διδακτέας ύλης της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ Για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά κατά τις εξετάσεις 2018

Εγκύκλιος 196319/Δ2/14-11-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Για το συντονισμό της διδασκαλίας των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, που θα εξεταστούν και πανελλαδικά το έτος 2018, κρίνεται αναγκαία η παρακολούθηση της διδακτέας – εξεταστέας ύλης, η οποία έχει οριστεί

  • με την με αρ. πρωτ. 134932/Δ2/09-08-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2893) για τη Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου (διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ Β΄ 3110/08-09-2017) και
  • με την με αρ. πρωτ. 134929/Δ2/09-08-2017 Υ.Α (ΦΕΚ Β΄ 2892) για τη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Για το λόγο αυτό, οι Διευθυντές των ΓΕ.Λ. καλούν τους καθηγητές που διδάσκουν στο σχολείο μαθήματα που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο να συνεργαστούν κατά κλάδους και όλοι μαζί, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που τυχόν έχουν προκύψει. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μεγάλη καθυστέρηση ή άλλο σοβαρό πρόβλημα σχετικά με τη διδασκαλία, οι Διευθυντές των ΓΕ.Λ. ενημερώνουν αμέσως τον Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και τον Σχολικό Σύμβουλο της αντίστοιχης ειδικότητας με έγγραφο, το οποίο κοινοποιούν στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκει το σχολείο.

Υπεύθυνοι για τον συντονισμό της πορείας της διδασκαλίας των μαθημάτων και την παρακολούθηση της διδακτέας – εξεταστέας ύλης είναι οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι Διευθυντές των ΓΕ.Λ. θα υποβάλλουν στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (για την ομάδα συντονισμού της ύλης) συμπληρωμένο τον πίνακα (1) με τις ενδείξεις της ύλης που έχει διδαχθεί στο σχολείο τους:

α) μέχρι και 14-12-2017,
β) μέχρι και 25-01-2018,
γ) μέχρι και 23-02-2018,
δ) μέχρι και 27-03-2018 και
ε) μέχρι και 08-05-2018

Διαβάστε το έγγραφο

Οι πίνακες

Μετάβαση στο περιεχόμενο