Παραιτήσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις παραίτησης από την υπηρεσία στη διάρκεια του διδακτικού έτους, για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους ή σοβαρούς λόγους υγείας, των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως

ΥΑ 156870/Ε2/6-10-2015 (ΑΔΑ:Ω1ΣΒ465ΦΘ3-Μ12)

ΥΑ 156872/E2/22-10-2015 (ΑΔΑ:7Μ0Ψ4653ΠΣ-72Ζ)

ΥΑ 156881/E2/22-10-2015 (ΑΔΑ:720Η4653ΠΣ-ΧΝΨ)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 05/07/1964(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]