Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. έτους 2023


άκουσε το άρθρο

Αρ. Πρωτ. Φ.152/54977/Α5/17 – 05 – 2023
Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. έτους 2023

Η εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που αναφέρονται στο ν.3699/2008 (Α΄ 199), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του ν.4186/2013 (Α΄ 193) και με το άρθρο 51 του ν.4547/2018 (Α΄ 102), με τα άρθρα 11, 53, 54, 231, 232, 234, 242 και 245 του ν.4823/2021 (Α΄ 136), καθώς και με το άρθρο 60 του ν.4997/2022 (Α΄ 219), γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της με αρ. Φ.251/22806/Α5/26-2-2021 (Β΄897) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. Φ.251/41927/Α5/2022 (Β΄ 1785) και αρ. Φ.251/160199/Α5/23-12-2022 (Β΄ 6864) υπουργικές αποφάσεις. Επισημαίνεται ότι, όπου στις διατάξεις του ν.3699/2008 (Α΄ 199) σε συνδυασμό με την παρ.2 του άρθρου 51 του ν.4547/2018 (Α΄ 102) γίνεται λόγος για το ΚΕΣΥ, νοείται το ΚΕΔΑΣΥ. Με την παρούσα εγκύκλιο θεωρούμε σκόπιμο να περιγράψουμε με σύντομο τρόπο τις βασικές πτυχές της διαδικασίας της προφορικής εξέτασης των εξεταζόμενων υποψηφίων και να επισημάνουμε ορισμένα σημεία της, προκειμένου να ενισχυθεί η αντικειμενικότητα της εξέτασης.

Οι προαναφερόμενες διατάξεις που προβλέπουν τον τρόπο και τη διαδικασία εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν εφαρμογή για τους υποψήφιους των ΕΠΑ.Λ., όσον αφορά στα μαθήματα που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο, καθώς και στα ειδικά μαθήματα για τα οποία έχουν δηλώσει εξέταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Παρακαλούμε τους Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να μεριμνήσουν με δική τους ευθύνη, ώστε να δοθεί αντίγραφο της παρούσας εγκυκλίου σε όλους τους Προέδρους των Επιτροπών Εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, προκειμένου να ενημερώσουν με ευθύνη τους όλα τα μέλη των επιτροπών αυτών για την πιστή εφαρμογή της.

Για την αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης διευκρινίζεται ότι η αναφερόμενη διαδικασία εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αφορά μόνο στον τρόπο πανελλαδικής εξέτασης των υποψηφίων των ΕΠΑ.Λ. για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και στην εξέταση των παραπάνω υποψηφίων στα ειδικά μαθήματα και δεν συνδέεται με κανένα τρόπο με τις διατάξεις που αφορούν στην εισαγωγή των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για τους οποίους ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 35 του ν.3794/2009 (Α΄ 156)

Share and Enjoy !
Shares