Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ έτους 2021 Υποχρεωτική η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις διαδικασίες των πανελλαδικών εξετάσεων εφόσον οριστούν


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος Φ.152/63727/Α5/02-06-2021 (ΑΔΑ: Ψ5ΝΓ46ΜΤΛΗ-ΜΤΜ) του Υπουργείου Παιδείας

Οι πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ θα διεξαχθούν από 15-06-2021 μέχρι και 28-06-2021, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων που έχει ήδη ανακοινωθεί (Αρ. Πρωτ. ΥΠΑΙΘ Φ.153/52625/Α5/12-5-2021 και ΑΔΑ: 6Γ8Π46ΜΤΛΗ-ΖΧΒ).

Όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις παραπάνω πανελλαδικές εξετάσεις έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση -Δήλωση, με την οποία δήλωσαν όλα τα στοιχεία που αφορούν στη συμμετοχή τους στις εν λόγω εξετάσεις σύμφωνα με τις Εγκυκλίους Φ.152/160568/Α5/23-11-2020 και Φ.152/26644/Α5/05-03-2021. Μετά την υποβολή των Αιτήσεων -Δηλώσεων των υποψηφίων δημιουργήθηκε αρχείο υποψηφίων για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για όλα τα Τμήματα του άρθρου 1 της Υπουργικής Απόφασης Φ.153/79899/Α5/21-05-2019 (ΦΕΚ 1904 Β΄ και 1940 Β΄) «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων …. και εφεξής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι να έχουν λάβει το απολυτήριο και το πτυχίο σύμφωνα με την ΥΑ Φ4/55515/Δ4/2021 (ΦΕΚ 2093 Β’). Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν αποκτήσει απολυτήριο και πτυχίο πριν την ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της τακτικής περιόδου του Ιουνίου 2021, η συμμετοχή του στις εξετάσεις θεωρείται άκυρη. Αν ο ίδιος υποψήφιος τον επόμενο χρόνο επιθυμεί την εισαγωγή του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πρέπει να συμμετάσχει εκ νέου στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares