Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ΕΠΑΛ με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος Φ.151/73237/Α5/8-5-2015 (ΑΔΑ:71ΚΥ465ΦΘ3-ΟΩΤ) του Υπουργείου Παιδείας

Για την εξέταση των υποψηφίων με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΕΠΑΛ (Ομάδα Α’) και ΕΠΑΛ (Ομάδα Β’) για τα μαθήματα ειδικότητας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12 της με αριθμ. Φ. 151/22071/Β6/2009 (ΦΕΚ 373 Β’/3-3-2009) Y.A. όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 της με αριθμ. Φ.151/2996/Β6/2010 (ΦΕΚ 55-Β’/25-01-2010) Υ.Α., του άρθρου 5 της με αριθμ. Φ.151/24463/Β6/2009 (ΦΕΚ 422 Β’/9-3-2009) Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις με αριθ. Φ151/39470/Β6/2010 (ΦΕΚ 529 Β’/27-4-2010), Φ.151/41773/Β6/2012 (ΦΕΚ 1289 Β’/11-4-2012) και Φ.151/64333/Α5/2015 (ΦΕΚ 721 Β’/27-4-2015) Κ.Υ.Α. και τις διατάξεις της με αριθμ. 11586/Γ6 (ΦΕΚ 262 Β’/17-02-2011) Υπ. Απόφασης της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής.

Όπως είναι γνωστό υπάρχουν δύο τρόποι εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Ειδικότερα:

Διαβάστε την εγκύκλιο

Σχετικές εγκύκλιοι

  • Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων, με ειδικές ανάγκες, στις πανελλαδικές εξετάσεις 2015 (
    Φ.251/21839/Α5/9-2-2015, ΑΔΑ:6ΣΔΤ465ΦΘ3-2Κ2)
  • Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄) και υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Β΄) στα μαθήματα ειδικότητας, έτους 2015 (Φ.151/69078/Α5/4-5-2015, ΑΔΑ:61ΑΞ465ΦΘ3-2Ξ3)
Share and Enjoy !
Shares