Παιδαγωγική επάρκεια για πτυχιούχους τμημάτων Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και εφεξής

Απόφαση 194542 /Δ2/15-11-2016 (ΦΕΚ 3815/Β/28-11-2016, ΑΔΑ:7Γ364653ΠΣ-Ξ7Γ) του Υπουργείου Παιδείας

Διαπιστώνουμε την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας σε όσους εκ των πτυχιούχων, ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2013-2014 και εφεξής, των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:
α) Πληροφορικής και
β) Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική,

παρακολούθησαν επιτυχώς όλα τα διδακτικά αντικείμενα που εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

  1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής
  2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας
  3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση

οι οποίες εμπεριέχονται στο πρόγραμμα σπουδών των εν λόγω Τμημάτων.

Βεβαίωση περί της επιτυχούς παρακολούθησης των ανωτέρω διδακτικών αντικειμένων εκδίδεται αρμοδίως από τα Τμήματα.

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια