Πάγια πλέον η δυνατότητα πρόσληψης στις σχολικές μονάδες προσωπικού ΤΕ01.30 αντί ΔΕ01-ΕΒΠ Σε περίπτωση εξάντλησης των σχετικών πινάκων του ΑΣΕΠ και υπό προϋποθέσεις


άκουσε το άρθρο

Άρθρο 110 του νόμου 4842/2021 (ΦΕΚ 190/Α/13-10-2021)

«Άρθρο 102 Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών βοηθών βρεφοκόμων παιδοκόμων

Αν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) του κλάδου ΔΕ01- ΕΒΠ δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από τα μέλη που έχουν ενταχθεί στον τελικό αξιολογικό πίνακα Γ2’ του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) του οικείου κλάδου, λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων υποψηφίων, δύναται να προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης που έχουν ενταχθεί στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α’ του ΑΣΕΠ του κλάδου ΤΕ01.30-Βοηθοί Βρεφοκόμων – Παιδοκόμων υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν πτυχίο ένταξης στον κλάδο ΔΕ01-ΕΒΠ» Οι προσλήψεις του πρώτου εδαφίου δύναται να πραγματοποιούνται μόνο σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102). Κατά τη διαδικασία των προσλήψεων αυτών προηγούνται οι υποψήφιοι του κλάδου ΔΕ01-ΕΒΠ».

Γιατί έγινε η ανωτέρω ρύθμιση σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας

Λόγω της αδυναμίας κάλυψης κατά το σχολικό έτος 2020-2021 των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων σε Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) του κλάδου ΔΕ01-ΕΒΠ από μέλη του οικείου κλάδου που είναι ενταγμένα στον αξιολογικό πίνακα Γ2 της προκήρυξης 1ΕΑ/2019 (ΑΣΕΠ 13) του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων υποψηφίων, προβλέφθηκε ότι, ειδικά για το συγκεκριμένο σχολικό έτος, μπορούν να καλύπτονται οι ανάγκες με την πρόσληψη και εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης που είναι ενταγμένοι στον προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α’ της προκήρυξης 1ΓΤ/2020 του ΑΣΕΠ του κλάδου ΤΕ01.30 – Βοηθοί Βρεφοκόμων – Παιδοκόμων, υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν πτυχίο ένταξης στον κλάδο ΔΕ01-ΕΒΠ. Δεδομένου ότι και αυτό το ζήτημα προκύπτει διαχρονικά και κάθε χρόνο οξύνεται, απαλείφεται η φράση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 102 του ν. 4790/2021 «Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021») και δίνεται και εδώ παγίως η δυνατότητα να καλύπτονται οι ανάγκες, με την πρόσληψη και εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης που είναι ενταγμένοι στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α’ του ΑΣΕΠ του κλάδου ΤΕ01.30 – Βοηθοί Βρεφοκόμων – Παιδοκόμων, υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν πτυχίο ένταξης στον κλάδο ΔΕ01-ΕΒΠ. Η διάταξη είναι αναγκαία ώστε με την ανωτέρω διαδικασία να καλύπτονται τα κενά μελών ΕΒΠ του κλάδου ΔΕ01, τα οποία επίσης παρέχουν υπηρεσίες αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξης στην κλάδο ΤΕ01.30 – Βοηθών Βρεφοκόμων – Παιδοκόμων

Σύμφωνα με την προκήρυξη 1ΓΤ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 3/τ. ΑΣΕΠ/07-02-2020) στον κλάδο εντάσσονται όσοι κατέχουν: «Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ Ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίο ΕΠΑΛ και απολυτήριο ΕΠΑΛ ή πτυχίο ΕΠΑΛ και απολυτήριο ισότιμου Γενικού Λυκείου, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα, εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
Οι υποψήφιοι, κάτοχοι των ανωτέρω τίτλων που διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια ή βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της ΑΣΠΑΙΤΕ κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης.»

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξης στην κλάδο ΔΕ01 – ΕΒΠ

Σύμφωνα με την προκήρυξη 1ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 13/τ. ΑΣΕΠ/25-04-2019) στον κλάδο εντάσσονται όσοι κατέχουν: «Πτυχίο – δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίο – δίπλωμα «Τάξης Μαθητείας» ΕΠΑΛ ή Πτυχίο – δίπλωμα ΕΠΑΛ ή Πτυχίο – δίπλωμα Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων – Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες.
Για τους κατόχους Πτυχίου – Διπλώματος ΙΕΚ ή Πτυχίου – Διπλώματος «Τάξης Μαθητείας» ΕΠΑΛ απαιτείται και πιστοποίηση από τον ΟΕΕΚ ή ΕΟΠΠΕΠ.»