Ορθή και πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης και μισθοδοσίας των αναπληρωτών που προσλαμβάνονται μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ ή του ΠΔΕ Στην περίπτωση μη νόμιμων διαδικασιών αναζητούνται οι δαπάνες ως αχρεωστήτως καταβληθείσες από τις ΔΠΕ/ΔΔΕ/ΠΔΕ

Εγκύκλιος 4463/31-10-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Οι οδηγίες απευθύνονται στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΠΕ), στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ), στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΠΔΕ), στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στα ΚΕΔΔΥ όπου απασχολούνται αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί, ΕΕΠ και ΕΒΠ μέσω πράξεων του ΕΣΠΑ, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

 1. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
 • Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΠΕ) και οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ), οφείλουν να επιληφθούν του ενδελεχούς ελέγχου της πληρότητας και ορθότητας των ατομικών φακέλων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα τις κείμενες διατάξεις και τις εγκυκλίους του ΥΠΠΕΘ.
 • Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΠΔΕ), οφείλουν να επιληφθούν του ενδελεχούς ελέγχου της πληρότητας και ορθότητας των ατομικών φακέλων των αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που προσλαμβάνουν, καθώς και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών των ΚΕΔΔΥ, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα τις κείμενες διατάξεις και τις εγκυκλίους. Οι φάκελοι των ΕΕΠ και ΕΒΠ κοινοποιούνται αμελλητί στις οικείες ΔΠΕ/ΔΔΕ που εποπτεύουν από τις οποίες και μισθοδοτούνται.
 • Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΣΠΑ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, απασχολούνται αποκλειστικά και μόνο σε παροχή διδακτικού έργου για τις ανάγκες της Πράξης για την οποία προσελήφθησαν. Ειδικότερα, θα πρέπει να τοποθετούνται σε σχολικές μονάδες στις οποίες εφαρμόζεται η εκάστοτε Πράξη και το παρεχόμενο διδακτικό έργο να είναι σύμφωνο με το προβλεπόμενο πρόγραμμα σπουδών.
 • Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται για τα ΚΕΔΔΥ, το ΕΕΠ και το ΕΒΠ που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΣΠΑ, απασχολούνται αποκλειστικά και μόνο σε παροχή υποστηρικτικού έργου για τις ανάγκες της Πράξης για την οποία προσελήφθησαν. Ειδικότερα, θα πρέπει να τοποθετούνται σε σχολικές μονάδες και τα ΚΕΔΔΥ όπου εφαρμόζεται η εκάστοτε Πράξη και το παρεχόμενο υποστηρικτικό έργο να είναι σύμφωνο με το προβλεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις.
 1. ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης οφείλουν να επιστήσουν την προσοχή των Δ/ντών των σχολικών μονάδων, των Προϊσταμένων των ΚΕΔΔΥ και των εκπαιδευτικών δομών (καθώς και να επιληφθούν για την ορθή και πλήρη εφαρμογή) στα κάτωθι:

 • Το παρουσιολόγιο πιστοποιεί το παρεχόμενο διδακτικό/υποστηρικτικό έργο του αναπληρωτή εκπαιδευτικού/ΕΕΠ/ΕΒΠ στη σχολική μονάδα ή στο ΚΕΔΔΥ και δεδομένου ότι βάσει του εν λόγω εντύπου καθορίζεται η μηνιαία μισθοδοσία του, η συμπλήρωση του πρέπει να γίνεται επιμελώς και ανελλιπώς. Εξυπακούεται ότι απαιτείται η σωστή και πλήρης συμπλήρωση του, αποκλειστικά για τις ημέρες που ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός/ΕΕΠ/ΕΒΠ παρέχει διδακτικό/υποστηρικτικό έργο στη σχολική μονάδα ή στο ΚΕΔΔΥ. Σημειώνεται ότι πρέπει να φέρει την μορφή και το περιεχόμενο του Υποδείγματος Παρουσιολογίου που περιλαμβάνεται στον Οδηγό Υλοποίησης της αντίστοιχης Πράξης και η συμπλήρωση του να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των Οδηγών Υλοποίησης των Πράξεων.
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού. Στην εξαιρετική μόνο περίπτωση που απαιτείται διόρθωση, θα πρέπει να υπάρχει η υπογραφή του αναπληρωτή και του Δ/ντή της σχολικής μονάδας ή του Προϊσταμένου του ΚΕΔΔΥ, στο συγκεκριμένο πεδίο το οποίο φέρει διόρθωση, με σύντομη αιτιολόγηση της απαιτούμενης διόρθωσης.
 • Απαιτείται η έγκαιρη αποστολή του (εντός των τριών (3) πρώτων ημερών κάθε μήνα,) από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων και τους Προϊσταμένους των ΚΕΔΔΥ στις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης προκειμένου να ολοκληρωθεί ο απαραίτητος έλεγχος του προηγούμενου μήνα μισθοδοσίας. Σε αντίθετη περίπτωση δεν δύναται να εκδίδεται η μισθοδοσία του μήνα αναφοράς.

Υπενθυμίζεται ότι για το χρονικό διάστημα που οι αναπληρωτές παραμένουν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, δηλαδή από την ημερομηνία σύμβασης και μέχρι την τοποθέτηση τους σε σχολική μονάδα ή ΚΕΔΔΥ, απαιτείται η συμπλήρωση παρουσιολογίου στις εν λόγω Διευθύνσεις.

 1. ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΠΑ

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης οφείλουν να μεριμνήσουν για την ορθή και ολοκληρωμένη τήρηση της δομής, οργάνωσης και περιεχομένου του αρχείου των Πράξεων σύμφωνα με τον Οδηγό Τήρησης Αρχείου, ο οποίος σας διαβιβάστηκε με το με αρ. πρωτ. 658/11-03-2016 έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Παιδείας και περιλαμβάνεται σε όλους τους Οδηγούς Υλοποίησης, σχολικού έτους 2017-2018. Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή του εν λόγω Οδηγού Τήρησης Αρχείου, πέραν της δημιουργίας ενιαίου και κοινού τρόπου αρχειοθέτησης σε όλες τις ΔΠΕ, ΔΔΕ και ΠΔΕ, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διευκόλυνση των ελέγχων που διενεργούν στις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ΕΥΔ και Ε.Δ.ΕΛ.) ενώ παράλληλα αποτελεί εσωτερικό σύστημα ελέγχου που αποσκοπεί στην πληρότητα των φακέλων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

 1. ΑΔΕΙΕΣ, ΑΠΕΡΓΙΕΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (τοπικές αργίες, κλπ)
 • Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οφείλουν να μεριμνήσουν ώστε όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν τις άδειες να τηρούνται ανελλιπώς στους ατομικούς φακέλους των αναπληρωτών στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των αδειών που χορηγούνται από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων και από τους Προϊσταμένους των ΚΕΔΔΥ. Για το σκοπό αυτό, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης οφείλουν να ενημερώσουν τους Δ/ντές των σχολικών μονάδων και τους Προϊσταμένους των ΚΕΔΔΥ για την αυθημερόν αποστολή των απαιτούμενων εγγράφων ώστε να καταχωρούνται έγκαιρα στο πρόγραμμα μισθοδοσίας.
 • Σε περίπτωση συμμετοχής αναπληρωτών σε απεργία τηρείται απαραίτητα στον φάκελο της Πράξης η ενημέρωση της κήρυξης της απεργίας του αντίστοιχου συνδικαλιστικού οργάνου και το έντυπο συμμετοχής των ανωτέρω στην απεργία.
 • Σε περίπτωση παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων, διευκρινίζεται ότι πρέπει να είναι συναφή με το αντικείμενο των αναπληρωτών που προσφέρεται στο πλαίσιο της εκάστοτε Πράξης. Στον φάκελο της Πράξης τηρείται απαραίτητα η σχετική διοικητική πράξη (ενημερωτικό έγγραφο διεξαγωγής σεμιναρίου του σχολικού συμβούλου) και τα παραστατικά παρακολούθησης του σεμιναρίου.
 • Σε έκτακτες περιπτώσεις μη λειτουργίας των σχολείων και των ΚΕΔΔΥ (τοπική αργία/καιρικές συνθήκες/εκλογές, κλπ) τηρούνται στον φάκελο της πράξης τα απαραίτητα δικαιολογητικά (π.χ. απόφαση οικείου Νομάρχη, κλπ).
 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΠΑ/ΠΔΕ

Σε περίπτωση που στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης απασχολείται με τις συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις ΕΣΠΑ, Ταμείου Ασύλου και Εθνικού ΠΔΕ αποκλειστικά αποσπασμένο προσωπικό, οι εν λόγω Διευθύνσεις οφείλουν να μεριμνήσουν κατά προτεραιότητα για τη διάθεση και μόνιμου προσωπικού της οικείας Δ/νσης. Η συνεργασία μόνιμου και αποσπασμένου προσωπικού κρίνεται απαραίτητη δεδομένου ότι η εμπειρία και η εξειδικευμένη γνώση του αντικειμένου ως απόρροια της συνεχούς ενασχόλησης του με τις εν λόγω πράξεις αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ορθή υλοποίηση των πράξεων ΕΣΠΑ και Εθνικού ΠΔΕ που επαναλαμβάνονται κάθε σχολικό έτος.

 1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΩΦΩΝ-ΤΥΦΛΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης οφείλουν να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα και χωρίς καμία εξαίρεση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 3699/2008 ΦΕΚ 199 Α/2-10-2008, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 28 του νόμου 4186/2013, ΦΕΚ-193 Α/17-9-2013 και να μεριμνούν για την πλήρη και τεκμηριωμένη εφαρμογή της διαδικασίας, σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Προσωπικού του ΥΠΠΕΘ, όταν απαιτείται.

Επισημαίνεται ότι για τις Πράξεις ΕΣΠΑ και Εθνικού ΠΔΕ, υφίσταται υποχρέωση του Υπουργείου Οικονομικών (ΕΔΕΛ) και του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης να ελέγχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα όλες τις ανωτέρω Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για όλες τις Πράξεις ΕΣΠΑ και ΠΔΕ.

Επομένως, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς οφείλουν, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων τους, να τηρούν απαρέγκλιτα τα προαναφερθέντα και να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ και εθνικού ΠΔΕ. Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις διαπίστωσης παρατυπιών προκύπτει ως αποτέλεσμα η επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και η απώλεια κοινοτικών πόρων ενώ στην περίπτωση μη νόμιμων διαδικασιών αναζητούνται οι δαπάνες ως αχρεωστήτως καταβληθείσες από τις ΔΠΕ/ΔΔΕ/ΠΔΕ.

Επιδίωξη του ΥΠΠΕΘ είναι η συμμόρφωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων στις προβλεπόμενες υποχρεώσεις τους, με στόχο να διασφαλίζεται η νομιμότητα και η κανονικότητα των δαπανών, καθώς και η απαιτουμένη χρηστή διαχείριση. Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλείσθε για την πλήρη και άμεση συμμόρφωση σας προς όλες τις ανωτέρω συστάσεις.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Μετάβαση στο περιεχόμενο