Οριστικοί πίνακες του ΑΣΕΠ για τους τελούντες σε διαθεσιμότητα εκπαιδευτικούς ΔΕ βάσει της ανακοίνωσης 8/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του ΑΣΕΠ (21-3-2014)

Στο πλαίσιο της διαδικασίας κινητικότητας (υπ’ αριθ. 8/2013 Ανακοίνωση) του προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο έχει τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 (Α’ 167), το ΑΣΕΠ ανακοινώνει ότι αφού παρέλαβε από τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια τους τελικούς πίνακες διάθεσης υπαλλήλων, τους ενοποίησε και κατάρτισε τους τελικούς ενιαίους πίνακες κατάταξης και διάθεσης, προκειμένου να τους αναρτήσει στην ιστοσελίδα του σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9−8−2013 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 1992), όπως ισχύει.

Ο τελικός ενιαίος πίνακας διάθεσης αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και διαβιβάζεται στους οικείους φορείς υποδοχής καθώς και στον οικείο φορέα προέλευσης (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων).

Μετάβαση στο περιεχόμενο