Αναπροσαρμοσμένοι Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας Μετά την εξέταση των ενστάσεων από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής


άκουσε το άρθρο

Αναπροσαρμοσμένοι πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4823/2021 (Α 136) και τα οριζόμενα στην Υ.Α. Φ.361.22/6/149788/Ε32-12-2022 (ΦΕΚ Β 6141/03.12.2022).

Ανακοινώνονται σήμερα 25-01-2023, μετά την εξέταση των ενστάσεων (Πράξη 3/23-01-2023 του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής), οι αναπροσαρμοσμένοι πίνακες δεκτών – μη δεκτών αιτήσεων υποψηφίων για τις θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της περιοχής ευθύνης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, ως εξής:

Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 40 του Ν. 4823/2021, κατά το επόμενο στάδιο της διαδικασίας «Το συμβούλιο καταρτίζει πίνακες των υποψηφίων με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) έως γ) της παρ. 1  του άρθρου 32.»

Share and Enjoy !
Shares