Ορισμός Υπεύθυνων Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων στην ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Mε σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας ηλεκτρισμού


άκουσε το άρθρο

Απόφαση ΠΔΕ, Αρ. Πρωτ.:6123/20-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΔΙ446ΜΤΛΗ-Ζ5Γ)

Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του Π.Δ 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31/τ.Α’/23-Ο2-2Ο18), όπως ισχύει.

Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.351.1/11/48Ο2Ο/Ε3/28-Ο3-2Ο19 Υ.Α, με θέμα: « Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».

Τη με αριθμ. πρωτ ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/1-7-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Επικρατείας, με θέμα: «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα» (Β’ 3424/02-07-2022).

Τη με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/209/οικ.10814/04-07-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα-Ορισμός Υπεύθυνου Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων και Διοικοιτικά Υπεύθυνων».

Το με αριθμ. πρωτ. 11963/21-07-2022 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα: «Παροχή Οδηγιών Χρήσεως σε Υπεύθυνους Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων και Διοικητικά Υπεύθυνους για την εφαρμογή των Μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημοσίου Τομέα».

Τη με αριθμ. πρωτ. 5320/01-09-2022 Διαπιστωτική Πράξη, με θέμα: «Άσκηση καθηκόντων Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας».

Τη με αριθμ. πρωτ. 7347/02-09-2022 Υ.Α, με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιότητας ορισμού Υπεύθυνου Ενεργειακών Υποδομών/ Εγκαταστάσεων (Υ.Ε.Υ.Ε) των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Το με αριθμ. πρωτ. 113314/Ν4/19-09-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ, με θέμα: «Ορισμός Υπεύθυνου Ενεργειακών Υποδομών».

Αποφασίζουμε

Ο ρ ί ζ ο υ μ ε Υπευθύνους Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων για την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς μας, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας ηλεκτρισμού, χωρίς αμοιβή, ως εξής: