Ορισμός αναπληρώτριας διευθύντριας στο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο – Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Φλώρινας Μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2020-2021


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 98275/Θ2/09-08-2021 (ΑΔΑ: 6ΖΓ746ΜΤΛΗ-Σ25) του Υπουργείου Παιδείας

Τοποθετούμε την παρακάτω εκπαιδευτικό ως Αναπληρώτρια Διευθύντρια στο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο – Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Φλώρινας μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2020-2021, με το δικαίωμα λήψης του επιδόματος θέσης ευθύνης:

Διαβάστε την απόφαση στη Διαύγεια

Share and Enjoy !
Shares