Ορισμός Αναπληρωτών Διευθυντών σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Φλώρινας για το σχολικό έτος 2017-2018

Απόφαση με αρ. πρωτ.: 5759/21-11-2017 του Διευθυντή της ΔΔΕ Φλώρινας για τον ορισμό Αναπληρωτών Διευθυντών σε σχολικές μονάδες ευθύνης της ΔΔΕ Φλώρινας.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

Έχοντας υπόψη:

[…]

Αποφασίζουμε

Τοποθετούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς ως Αναπληρωτές των Διευθυντών των σχολικών μονάδων όπου δεν έχουν ορισθεί Υποδιευθυντές, για να υπάρχει δυνατότητα αναπλήρωσης του Διευθυντή της σχολικής μονάδας μόνο σε περίπτωση απουσίας του, για το σχολικό έτος 2017-2018, ως ακολούθως:

Συνημμένο ανάρτησης:

(Αρ. Πρωτ.: 5759/21-11-2017) – ΑΔΑ: 6ΧΑ64653ΠΣ-ΣΜΖ – Ορισμός Αναπληρωτών Διευθυντών. 

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο