Ορισμός Αναπληρωτή του Προϊσταμένου Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας

Απόφαση ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 4671/09-09-2022 (ΑΔΑ: 989846ΜΤΛΗ-ΩΕΧ)

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

Έχοντας υπόψη

[..]

Αποφασίζουμε

Ορίζουμε τον κ. Καρακατσάνη Στυλιανό του Δημητρίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.05, με ΑΜ 198295, Διευθυντή του Γυμνασίου Βεύης, ως Αναπληρωτή του Προϊσταμένου του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας.

Αναπληρωτής Διευθυντής
της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας
Τόνας Ζαχαρίας

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο