Ορισμός αναπληρωτή διευθυντή στο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο –Λύκειο Φλώρινας Κατά το σχολικό έτος 2021-2022


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 105370/Θ2/31-8-2021 (ΑΔΑ: 6ΜΘΤ46ΜΤΛΗ-ΜΩ5) του Υπουργείου Παιδείας

Τοποθετούμε τον παρακάτω εκπαιδευτικό ως Αναπληρωτή Διευθυντή στο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο – Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Φλώρινας για το σχολικό έτος 2021-2022, με το δικαίωμα λήψης του επιδόματος θέσης ευθύνης:

Διαβάστε την απόφαση