Ορισμός αναπληρωτή Διευθυντή σε προσωρινά κενούμενη θέση του Γυμνασίου Λεχόβου


άκουσε το άρθρο

ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ. : 3579/20-06-2024 – ΑΔΑ: ΨΛ0Δ46ΝΚΠΔ-Φ2Ν

Ο αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας έχοντας υπόψη:

[…]

Αποφασίζουμε

Τοποθετούμε στην προσωρινά κενούμενη θέση του Διευθυντή του Γυμνασίου Λεχόβου, ως αναπληρωτή Διευθυντή, τον κ. Νεραντζάκη Χαράλαμπο του Κωνσταντίνου του Γενικού Λυκείου Αμυνταίου, κλάδου/ειδικότητας ΠΕ01, με ΑΜ 192518, με θητεία που ξεκινά από 01-07-2024 και για το χρονικό διάστημα απουσίας της Διευθύντριας του Γυμνασίου Λεχόβου, κας Οψιρέτη Φανής και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης-08-2025 (σχολικό έτος 2024-2025).

Για όσο διάστημα ασκεί τα καθήκοντά του, καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία αποδοχές για αυτή τη θέση ευθύνης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 16 του ν. 4354/2015, ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015, όπως ισχύουν.

Παρακαλείται ο νέος αναπληρωτής Διευθυντής να υποβάλει στη Διεύθυνση ΔΕ Φλώρινας αντίγραφο της πράξης ανάληψης υπηρεσίας στη νέα του θέση.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας
Τόνας Ζαχαρίας

Share and Enjoy !
Shares