Οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών Νέα ΚΥΑ με ισχύ από το σχολικό έτος 2017-2018

Κοινή απόφαση 139654/ΓΔ4/23-8-2017 (ΦΕΚ 2985/Β/30-8-2017) των Υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών

Αποφασίζουμε την οργάνωση, τη λειτουργία, τον συντονισμό και το πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (εφεξής ΔΥΕΠ), καθώς και τα κριτήρια και τη διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών, ως εξής:

Άρθρο 1 – Χώροι λειτουργίας ΔΥΕΠ

Άρθρο 2 – Ώρες λειτουργίας των ΔΥΕΠ

Άρθρο 3 – Ωρολόγιο πρόγραμμα

Άρθρο 4 – Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο

Άρθρο 5 – Λειτουργία των ΔΥΕΠ

Άρθρο 6 – Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων

Άρθρο 7 – Στελέχωση των ΔΥΕΠ από μόνιμους εκπαιδευτικούς

Άρθρο 8 – Στελέχωση των ΔΥΕΠ από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Άρθρο 9 – Ειδικότερα καθήκοντα εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε ΔΥΕΠ

Άρθρο 10 – Εποπτεία και παιδαγωγική καθοδήγηση των ΔΥΕΠ – Σχολικοί Σύμβουλοι

Άρθρο 11

Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργείται η αριθμ. 180647/ΓΔ4/31-10-2016 (ΦΕΚ 3502Β΄) κοινή υπουργική απόφαση.

Διαβάστε την ΚΥΑ σε ΦΕΚ

Μετάβαση στο περιεχόμενο