Οργάνωση, Λειτουργία και Υλοποίηση Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα ΕΠΑΛ Πιλοτική Εφαρμογή σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες κατά το 2017-2018

Απόφαση Φ25α/216503/Δ4/8-12-2017 (ΦΕΚ 4316/Β/11-12-2017) του Υπουργείου Παιδείας

Η Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία είναι ενισχυτική διδασκαλία που έχει ως σκοπό τη βελτίωση των μαθησιακών επιδόσεων των μαθητών, την παιδαγωγική υποστήριξή τους και παρέχεται παράλληλα στις τάξεις των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης.

{…}

Η Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία (ΕΕΔ) εφαρμόζεται για το σχολικό έτος 2017-2018 στις προαναφερθείσες εννέα (9) σχολικές μονάδες της πιλοτικής εφαρμογής και αφορά στη διδασκαλία των μαθημάτων «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» όλων των μαθητών της Α΄ τάξης των ΕΠΑΛ της Πιλοτικής Εφαρμογής της Δράσης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. (ΜΝΑΕ)» με συνδιδασκαλία από δεύτερο εκπαιδευτικό της ίδιας ειδικότητας μέσα στην τάξη.

{…}

Η Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία (ΕΕΔ) εφαρμόζεται εντός του προβλεπόμενου ωραρίου και κατά τη διάρκεια των προβλεπόμενων από το πρόγραμμα ωρών των μαθημάτων “Νέα Ελληνικά” και “Μαθηματικά” στις εννέα (9) σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Πιλοτικής Εφαρμογής.

{…}

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18-2-2018

Η ανωτέρω ΥΑ έπαυσε να ισχύει από την δημοσίευση της ΚΥΑ Φ25α/18434/Δ4/2-2-2018 (ΦΕΚ 403/Β/9-2-2018)

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο