Οργάνωση και Λειτουργία του θεσμού του «Συμβούλου Καθηγητή» για το 2020-2021 Στόχος είναι η συστηματική υποστήριξη των μαθητών στη σχολική ζωή και η δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική κοινότητα


άκουσε το άρθρο

Απόφαση Φ25α/157408/Δ4/17-11-2020 (ΦΕΚ 5097/Β/18-11-2020, ΑΔΑ: ΩΣΝ146ΜΤΛΗ-ΩΨΕ) του Υπουργείου Παιδείας

Άρθρο 1 – Ο θεσμός του «Συμβούλου Καθηγητή» στα ΕΠΑΛ – Αρμοδιότητες και καθήκοντα

 1. Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5010706, συνιστάται ο θεσμός του «Συμβούλου Καθηγητή».
  Ο θεσμός του «Συμβούλου Καθηγητή» είναι μία καινοτόμος δράση που απευθύνεται σε όλους τους μαθητές της Α’ τάξης Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), με στόχο τη συστηματική υποστήριξη των μαθητών στη σχολική ζωή και τη δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική κοινότητα.
 2. Κύριες αρμοδιότητες και καθήκοντα του «Συμβούλου Καθηγητή» είναι:
  • Η αποδοχή και υποστήριξη των νεοεισερχόμενων μαθητών και η εξοικείωσή τους με το σχολικό περιβάλλον, με στόχο την ομαλή προσαρμογή τους.
  • Η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, ώστε να αποφευχθούν οι συγκρούσεις και να βελτιωθεί το σχολικό κλίμα.
  • Η ανάπτυξη δράσεων ώστε να είναι ευχερής και απρόσκοπτη η επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών.
  • Ο εντοπισμός πιθανών αιτιών που αναστέλλουν τη γνωστική πρόοδο των μαθητών.
  • Η ανάπτυξη δράσεων για τη δικτύωση της οικείας σχολικής μονάδας, με άλλες σχολικές μονάδες που υλοποιούν τη δράση και η προώθηση της μεταξύ τους επικοινωνίας και ανταλλαγής εμπειριών.
  • Η συνεργασία με τον Ψυχολόγο που απασχολείται στην οικεία σχολική μονάδα.

Άρθρο 2 – Εφαρμογή

 1. Κατά την έναρξη του σχολικού έτους, με ευθύνη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας, συγκροτείται ομάδα εκπαιδευτικών, από τους υπηρετούντες στη σχολική μονάδα, που επιθυμούν να υλοποιήσουν τον θεσμό και ορίζεται ένας εξ αυτών ως Συντονιστής.

…………………………………….

Άρθρο 3 – Αποτίμηση και Ανατροφοδότηση της δράσης – Προσωπικά Δεδομένα

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση σε ΦΕΚ

Διαβάστε ολόκληρη την ΥΑ στη Διαύγεια

Share and Enjoy !
Shares